Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Приключили научноизследователски проекти


Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018

„Създаване на инфраструктура за високотехнологично, минимално инвазивно лечение на катаракта и комплексна патология на преден очен сегмент и интерактивно и дистанционно обучение на всички академични нива"

Ръководител: Гл. ас. д-р Добрин Христов Бояджиев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018

„Създаване на станция за статично и динамично изследване на заден очен сегмент с голяма и малка фундус камера"

Ръководител: Проф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018

„Подобряване на инфраструктурата на Центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия и създаване на първата банка за роговична тъкан и склера извън София-град"

Ръководител: Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Създаване на структура за динамично определяне на периферната зрителна острота при пациенти с имплантирани вътреочни лещи и социално значими заболявания"

Ръководител: Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Създаване на структура за осъществяване на прецизнa топография на преден очен сегмент за ранна диагностика при заболявания на роговицата, както и при пациенти с катаракта и глаукома"

Ръководител: Доц. д-р Яна Манолова Манолова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Иновативна инфраструктура за оптична реконструкция на клетки и тъкани при нормални и патологични състояния"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди"

Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове"

Ръководител: Д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства"

Ръководител: Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstеin –Barr вирусната инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи пациенти. Конгенитална цитомегаловирусна инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за лечение на социално значими заболявания на ретината с иновативни лазерни технологии"

Ръководител: Проф. д-р Зорница Иванова Златарова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Анализ на субпопулации от микроглия по време на развитието на палиума при човек"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Определяне на морски биотоксини в миди и планктон от Черно море"

Ръководител: Доц. Станислава Кателиева Георгиева, дх

Вижте повече – резюме

Вижтеповече – видео

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване на поправки на обтурации като част от минимално инвазивно лечение на зъбния кариес"

Ръководител: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн

Вижте повече – резюме

Вижте повече – видео

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на оптична станция за оптимизация на базово офталмологично изследване с цел подобряване на качеството и скоростта на очните прегледи"

Ръководител: Ас. д-р Теодора Лъчезарова Маринова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за динамичен микроструктурен анализ на зрителния анализатор със съвременна ангио-OCT технология"

Ръководител: Ас. д-р Елица Герчева Христова, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином"

Ръководител: Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, дб

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация"

Ръководител: Доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Съвременни технологии при глюкозния мониторинг на деца и юноши с диабет тип 1 – предимства"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм"

Ръководител: Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:       

„Създаване на инфраструктура за високо производителна хистологична детекция на транскрипти (high-throughput histology)"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дф

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Виртуална инфраструктура в базите на МУ – Варна: електронно генериране, водене и съхранение на история на заболяването"

Ръководител: Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Изследване на ефективността на транскраниалната магнитна стимулация за повлияване на когнитивните нарушения при депресивни епизоди в рамките на рекурентно депресивно разстройство (F33) и биполярно афективно разстройство (F31.3, 4, 5)"

Ръководител: Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм

Вижте повече – резюме

Вижте повечевидео

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Анализ in situ на взаимоотношения между глиални, невронални и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Kомплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:       

„Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия"

Ръководител: Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простатата"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Фармакологично повлияване на витамин К-зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти"

Ръководител: Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Прогностични и предиктивни фактори при карциноми на отделителната система"

Ръководител: Проф. д-р Петър Иванов Генев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ"

Ръководител: Проф. Иван Стоянов Александров, д.пс.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност"

Ръководител: Доц. Румяна Цолева Черкезова, дх

Вижте повечерезюме 

Вижте повече – видео 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Нови биомаркери в диагностиката и лечението на пневмонии придобити в обществото и тяхната роля като  предиктори на тежест и смъртност от заболяването"

Ръководител: Доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Създаване на обединена тъканна банка за геномни, транскриптомни и структурни проучвания в Медицински университет – Варна"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Eкспресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек"

Ръководител: Проф. Ваня Горанова Стефовска, дм

Вижте повече – резюме 

Вижте повече – видео 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином"

Ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия"

Ръководител: Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн

Вижте повече – резюме

Вижте повече – видео

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметови нарушения на експериментални гризачи"

Ръководител: Проф. д-р Мариета Петрова Георгиева, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи"

Ръководител: Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014:

„Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти"

Ръководител: Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2013:

„Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите, в резултат на научноизследователската дейност в  МУ-Варна"

Ръководители: Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Хронични PH'-негативни миелопролиферативни неоплазии: степен на корелация между JAK2V617F  патологичната експресия, клинико-биологичните прогностични маркери и ангиогенезата в костния мозък"

Ръководител: Проф. д-р Лиана Димитрова Герчева-Кючукова, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Оценка на витамин Д статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографски метод за определяне на 25-хидрокси витамин Д"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Изследване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход върху животински модел  на възпалителни чревни заболявания"

Ръководител:  Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Определяне на in vitro чувствителността на болнични изолати Stenotrophomonas maltophilia  към антибактериални агенти чрез дисково-дифузионен метод и E-тест-сравнително проучване"

Ръководител: Доц. д-р Калинка Динева Божкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Изследване на ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (Cotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност, улцерогенеза и възпаление при плъхове"

Ръководител: Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Изследване на връзката между стеатоза и апоптоза при неалкохолно-чернодробно увреждане, индуцирано от високо-фруктозна диета"

Ръководител: Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния"

Ръководител от МУ-Варна: Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, дмн

Ръководител от ИНБ-БАН: Доц. д-р Роман Емилов Ташев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Рандомизирано клинично изпитване за оценка на ефикасността и безопасността от добавянето към терапията на алдостеронов антагонист за редуциране на пристъпите от предсърдно мъждене при болни, преживели пристъпно или персистиращо предсърдно мъждене, с възстановен синусов ритъм"

Ръководител:  Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Определяне на тотален и свободен тестостерон в серум и слюнка на пациенти с обструктивна сънна апнея"

Ръководители: Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм и доц. Яна Димитрова Бочева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Витамин К статус и показатели на енергийния метаболизъм в експериментални и клинични условия"

Ръководител: Доц. Мария Делчева Желязкова – Савова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2011:

„Оценка на ефекта от приложение на ендорални и ендоназални апарати в лечението на пациенти с хабитуално хъркане и обструктивна сънна апнея"

Ръководител: Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм

Вижте повече