Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. инж. Цанка Димитрова Дикова д.т.н.


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:
Е-поща: Tsanka.Dikova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 213

 

Биография

Родена на 02.09.1961г. в гр. Велико Търново. Завършила ВМЕИ-Варна, понастоящем ТУ- Варна, през 1984г. Работи последователно във ВРЗ "Терем – Ивайло", В.Търново, като конструктор-технолог, СД"Метал-експерт Пеев и Сие" в същия град като главен конструктор и Високо-Технологичен Парк към Технически Университет Варна, като инженер-изследовател. От 2007г. е доцент по „Материалознание и технология на материалите" във факултета по Дентална медицина на МУ-Варна. От 2013г. е заместник декан на факултета.

През 2015г. е избрана за член на Световната академия по материалознание и машинно инженерство  WAMME (World Academy of Materials and Mechanical Engineering).

През 2013г. е избрана за Национален консултант по Материалознание и термична обработка на металите към НТС по Машиностроене.

През 2012г. е удостоена със златна значка „Проф. Асен Златаров" на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за творчески принос и високи резултати в науката и техниката.

През 2010г. спечелва стипендия «Фулбрайт» и провежда 5-месечна специализация в Университет Райс, САЩ, в областта на нанотехнологиите и материалите за импланти.

През 2005г. спечелва стипендия «Мацумае» и провежда 6-месечна специализация в Университет Токай, Япония, в областта на лазерните обработки.

През 2004г. защитава дисертационен труд на тема: „Изследване поведението на стомани 5ХНМ, 3Х2В8Ф и 4Х5МФС при лазерно и термоциклично въздействие".

Публикации

Има над 80 броя публикации на български, руски, немски, английски и японски езици в списания и сборници на конференции в България, Сърбия и Черна гора, Русия, Германия, Турция, Япония, Бахрейн, Украйна, Малайзия, Индия, Франция, Тайван, Македония, Дубай, Китай и Полша. Издала е 4 учебника по Дентално материалознание на български и английски езици, 2 научни монографии и една книга.

Участвала е в над 70 национални и международни конгреси и конференции, като на над 15 от тях е била член или председател на научни или организационни комитети. Поканен лектор е на 12 международни форума в България, Индия, Турция, Македония, Китай и Полша. Изнася лекции в университет Токай, Япония; университет Райс, САЩ; университет Ксидиан, Китай.

Доц. Ц. Дикова е член на редколегията на списание „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis" и научен секретар на международното списание „Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations". Рецензент е на списанията: „Lasers in Engineering", "Journal of Advances in Materials and Processing Technologies", „International Journal of Surface Science and Engineering", "Archives of Materials Science and Engineering", „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis", „Scripta Scientifica Pharmaceutica".

Разработила е 6 курса лекции на български и английски езици в областта на материалознанието, новите материали и технологии, наноматериалите и нанотехнологиите, предназначени за стоматолози, зъботехници и инженери.

Основните научни разработки са в областта на повърхностни обработки на материалите посредством лазер, дентални материали и материали за импланти, наноматериали, нанопокрития и нанотехнологиии, приложение на 3D принтиращите технологии в денталната медицина.

Член на

  • Steering Committee of World Academy of Materials and Mechanical Engineering;
  • Управителния съвет на НТС по Машиностроене;
  • Национален координационен съвет по нанотехнологии към БАН, България;
  • Съюз на учените в България, клон Варна.