Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. инж. Цанка Димитрова Дикова д.т.н.

Факултет по Дентална медицинаКатедра: Дентално материалознание и протетична дентална медицина
УС:Дентално материалнознание
Е-поща: Tsanka.Dikova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 213

 

Биография

Инж. Цанка Димитрова Дикова – професор, доктор на науките

Родена на 02.09.1961г. в гр. Велико Търново. Завършила ВМЕИ-Варна, понастоящем ТУ- Варна, през 1984г. Работи последователно във ВРЗ "Терем – Ивайло", В.Търново, като конструктор-технолог, СД "Метал-експерт Пеев и Сие" в същия град като главен конструктор и Високо-Технологичен Парк към Технически Университет Варна, като инженер-изследовател. От 2007г. е доцент, а от 2020г. – професор по „Материалознание и технология на материалите" във факултет по Дентална медицина на МУ-Варна. В периода 2013г.-2018г. е заместник декан на факултета.

През 2019г. защитава дисертационен труд на тема: „Свойства на послойно изградени дентални материали" и придобива научна степен „доктор на науките".

През 2017г. спечелва стипендия на Университет Токай, Япония, по двустранна спогодба с МОН, България, и провежда 4-месечна специализация в същия университет в областта на физика на повърхностите и по-конкретно лазерни обработки на титанови сплави за биомедицински приложения.

През 2015г. е избрана за член на Световната академия по материалознание и машинно инженерство  WAMME (World Academy of Materials and Mechanical Engineering).

През 2013г. е избрана за Национален експерт по Материалознание и термична обработка на металите към НТС по Машиностроене.

През 2012г. е удостоена със златна значка „Проф. Асен Златаров" на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за творчески принос и високи резултати в науката и техниката.

През 2010г. спечелва стипендия Фулбрайт" и в периода 2011г.-2012г. провежда 5-месечна специализация в Университет Райс, САЩ, в областта на нанотехнологиите и материалите за импланти.

През 2005г. спечелва стипендия Мацумае" и провежда 6-месечна специализация в Университет Токай, Япония, в областта на лазерните обработки.

През 2004г. защитава дисертационен труд на тема: „Изследване поведението на стомани 5ХНМ, 3Х2В8Ф и 4Х5МФС при лазерно и термоциклично въздействие". 


Публикации

Има над 130 броя публикации на български, руски, немски, английски и японски езици в списания и сборници на конференции в България, Сърбия и Черна гора, Русия, Германия, Турция, Япония, Бахрейн, Украйна, Малайзия, Индия, Франция, Тайван, Македония, Дубай, Китай, Полша и Италия. Издала е 4 учебника по Дентално материалознание на български и английски езици, 3 глави от книга, 1 студия, 2 научни монографии и 2 книги.

Участвала е в над 100 национални и международни конгреси и конференции, като на над 30 от тях е била член или председател на научни или организационни комитети. Поканен лектор е на 17 международни форума в България, Индия, Турция, Македония, Китай, Полша, Франция, Италия, Сърбия. Изнася лекции в университет Токай, Япония през 2005г, 2017г. и 2018г.; университет Райс, САЩ; университет Ксидиан, Китай.

От 2016г. проф. Ц. Дикова е зам. главен редактор на "Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering", в периода 2014г.-2018г. – зам. главен редактор на списание „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis", а от 2015г. е научен секретар на международното списание „Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations". Рецензент е на списанията: „Surface and Coatings Technology", "Journal of Materials Engineering and Performance", „Lasers in Engineering", "Journal of Advances in Materials and Processing Technologies", „International Journal of Surface Science and Engineering", "Archives of Materials Science and Engineering", "International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems", „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis", „Scripta Scientifica Pharmaceutica".

Разработила е 6 курса лекции на български и английски езици в областта на материалознанието, новите материали и технологии, наноматериалите и нанотехнологиите, предназначени за стоматолози, зъботехници и инженери.

Основните научни разработки са в областта на повърхностни обработки на материалите посредством лазер, дентални материали и материали за импланти, наноматериали, нанопокрития и нанотехнологиии, приложение на 3D принтиращите технологии в денталната медицина.

Проф. Ц. Дикова е ръководител на 3 проекта, спечелили международни стипендии и осъществени в университети в Япония и САЩ. През периода 2014г.-2018г. е водещ изследовател в проект № ДФНИ Б02/19 от 12.12.2014г. „3D принтиране и приложението му в протетичната дентална медицина", финансиран от ФНИ, МОН, България. От 2010г. до 2018г. е член на екип на 2 научно-изследователски проекта по фонд „Наука" към МУ-Варна.

Под нейно ръководство успешно са защитили дисертационни трудове 5 докторанта.


Член на


  • Steering Committee of World Academy of Materials and Mechanical Engineering;
  • Управителния съвет на НТС по Машиностроене;
  • Национален координационен съвет по нанотехнологии към БАН, България;
  • Съюз на учените в България, клон Варна.