Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​

Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев д.м.


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Oрална хирургия
Е-поща: georgi.papanchev@mu-varna.bg
Телефон: 0889306465

 

Биография

Роден в гр. Добрич. Завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет - София и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Стоматология през 2006г. От 2008г. е асистент в катедра „ОЛЧХ и Специална образна диагностика” към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. Придобита специалност: Орална Хирургия (2013 г.). През 2015г. защитава докторантура на тема: „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на импланти”. През 2015г. е зачислен за специализация по дентална имплантология.

Публикации

 Има 11 публикации и 7 участия в международни научни конгреси. Носител на награда „Академик Николай Попов" за образователен и научен дебют на годишни награди по орална имплантология 2012, БАОИ. Основните научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията.

Научни публикации

Член на

ITI, БАОИ, СОЛЧХ, БНДДМ, БЗС