Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Миглена Илиева Балчева – Енева д.м.


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:Орална патология, дентална алергология и физотерапия
Е-поща: miglena.balcheva@mu-varna.bg, dr_balcheva@abv.bg
Телефон: +359 888 571 862; 052 677 237

 

Биография

23.03.1976 г. – родена в гр. Варна.

2001 г. – завършва Дентална медицина във ФДМ, МУ-София.

2008 г. – асистент в катедра  „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2013 г. – асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2013 г. – придобива специалност  Дентална клинична алергология.

2015 г. – защитава дисертационен труд на тема: "Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия" и придобива ОНС „Доктор".

2015 г. – главен асистент.

2016 г. – доцент.

2018 г. – ръководител на УС.

Публикации

Има 39 публикации и 33 участия (с над 55 лекции, орални и постерни презентации)  в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на дентална клинична алергология, хранителна алергия, фокална инфекция, орална патология.

Участие в учебници и учебни помагала – 5 бр.

Участие в книги – 1 бр.

Монографии – 1 бр.

Импакт фактор от публикации и участия – 2.38

Цитирания – 38 бр.

Финансирани научни проекти – 2 бр.


Научни публикации​

Член на

БЗС, БНДДМ, ДЛО, БАОМ, ЕАОМ, СУВ