Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Обучението на студентите по дентална медицина е само редовно и се осъществява в три степени (6 години). През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини (втора степен). Преддипломният стаж (трета степен) се извършва на цикли по протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит.Положилите успешно държавните изпити получават професионална квалификация “магистър-лекар по дентална медицина” и образователно-квалификационна степен “магистър”.

ПРИЕМ 2023г.

СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”

Факултетът по дентална медицина при МУ – Варна подготвя лекари по дентална медицина с образователно-квалификационна степен „магистър”, които са в състояние да прилагат успешно в реалната социална среда придобитите знания и умения за опазване, възстановявяне и укрепване на денталното здраве на населението, т.е. мисията на факултета е насочена към обществените потребности на населението.

Съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”, обучението по дентална медицина във Факултета по Дентална медицина при МУ-Варна е с продължителност 5 години (десет семестъра); преддипломен стаж след 10-ти семестър – 135 работни дни или 1080 часа и две учебни практики по 30 календарни дни (по 150 часа) след VІ-ти и след VІІІ-ми семестър.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа.

Практическата подготовка се осъществява чрез практически занятия по време на семестриалното обучение, учебни практики и преддипломен стаж. Практическата подготовка на студентите включва определен обем практическа лечебна дейност.

Базовото обучение във факултета гарантира придобиване на следните основни знания и умения, които осигуряват по-нататъшното непрекъснато обучение:

- Достатъчно познаване на науките, върху които се базира медицината, добро разбиране на научните методи, оценка на научно установените факти и анализ на данни;

- Достатъчно разбиране на структурата, психологията и поведението на здравите и болни индивиди, влиянието на социалните фактори върху денталното здраве;

- Достатъчно познаване на структурата и функцията на зъбите, устата, челюстите и свързаните с тях тъкани и тяхното влияние върху общото здраве и социалното благополучие на пациента;

- Достатъчни познания по клиничните медицински и дентални дисциплини, които позволяват на лекаря по дентална медицина да има цялостен поглед върху аномалиите, уврежданията и болестите на зъбите, устата, челюстите и свързаните с тях тъкани, както и върху профилактичната, диагностична и лечебна дентална медицина.

В резултат на базовото обучение, лекарят по дентална медицина трябва да придобие уменията, необходими за упражняване на всички дейности, включващи профилактика, диагностика и лечение на аномалии и болести на зъбите, устата, челюстите и свързаните с тях тъкани. Крайната цел е подготовката на лекари по дентална медицина, които са в състояние да задоволяват на високо професионално ниво потребностите на населението от дентална помощ и да създават условия за профилактика на денталните заболявания и промоция на денталното здраве.

Постигането на горните цели се осигурява от придобиването по време на обучението на достатъчно компетенции по:

1. Професионално поведение, етика и право.

2. Комуникации и междуличностни отношения.

3. Основни познания по медицински и дентални предклинични и клинични дисциплини.

4. Събиране на клинична и параклинична информация, правене на клинични разсъждения и преценки, вземане на решения.

5. Поставяне на диагноза и създаване план за лечение.

6. Установяване, съхранение и възстановяване на денталното здраве чрез достатъчно компетенции по: орална медицина, пародонтология, кариесология и ендодонтия, орална хирургия, справяне с болката и стреса, протетика, ортодонтия, спешни състояния.

7. Промоция на денталното здраве.

Настоящата Квалификационна характеристика е приета на редовно заседание на Факултетния съвет на 14.10.2010 год. и утвърдена от Академичния съвет на 18.10.2010 год.