Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Проф. д-р Стефан Василев Пеев д.м.н.


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: stefan.peev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 201, вътр. 2201

 

Биография

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. През същата година започва работа като ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника – гр. Казанлък, където работи до 2001г. От 1999 до 2014г. работи в индивидуална практика за първична дентална помощ. Участва като хоноруван преподавател в преподаването по дентална имплантология в МУ-Варна и МУ-Пловдив от 2009 до 2013г. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема "Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати" и му е присъдена ОНС "Доктор" по научна специалност "Хирургична стоматология". От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по "Пародонтология и ЗОЛ" във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От месец Април 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата година става ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология", която ръководи до момента. През 2013г. е назначен от МУ-Варна да координира създаването на първия у нас Университетски медико-дентален център, на който става ръководител след официалното му откриване през м. Ноември 2014г. През 2014г. Проф. д-р Стефан Пеев е избран за заместник-декан на ФДМ при МУ-Варна. През 2015г. придобива научна степен "Доктор на медицинските науки" след защита на втората си дисертация на тема "Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост". Проф. Пеев e един от първите лекари по дентална медицина у нас с придобита специалност по "Дентална имплантология". Съучредител и председател на "Българска асоциация по орална имплантология" от създаването и през 2006г. до днес. Придобива статут на "Fellow" в най-голямата световна асоциация по орална имплантология –  ITI през 2010г. и е назначен за директор на ITI Study Club – Sofia през същата година. Лектор в над сто и петдесет следдипломни курса по дентална имплантология у нас и в чужбина завършени от над 2000 лекари по дентална медицина. От 2016г. е професор по дентална имплантология. Научен ръководител е на над десет докторанта, като шест от тях са придобили образователна и научна степен „Доктор" , а четирима – академичната длъжност "Доцент". През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е удостоен с индивидуална награда „Варна" за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.  За Декан на ФДМ е избран през 2018 г.

Публикации

Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Членува в ITI (International Team for Implantology), EAO ( European Association for Osseointegration), БАОИ ( Българска асоциация по орална имплантология), БЗС.