Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедра по пародонтология и дентална имплантология


Катедрата по пародонтология и дентална имплантология е създадена с решение на Академичния съвет на МУ-Варна на 15.04. 2013г.

Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

С учрудяването на катедрата се поставя и началото на академичната дентална имплантология в България, тъй като това официално е първата катедра по дентална имплантология в страната. При създаването и в нея става изучаването на двете дисциплини – Пародонтология и заболявания на оралната лигавица и дентална имплантология. От 2016 г. обучението по дентална образна диагностика се премества от катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия в катедра по пародонтология и дентална имплантология.

През Май 2018 след избирането на проф. Стефан Пеев за декан, ръководител на катедрата става доц. Борислав Чаушев.

В катедрата е защитена първата дисертация във ФДМ за придобиване на научна степен „Доктор на науките"  - през 2015г. проф. Пеев защитава дисертация на тема 

„ Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост". През 2018г. в катедрата дисертация за присъждане на НС „Доктор на науките" защитава и Доц. Ася Кръстева-Панова

Дисертациите за придобиване на на образователна и научна степен "Доктор" в катедрата са  д-р Теодора Таргова (2015г.), д-р Елица Събева (2016г.), д-р Мария Митева (2017 г.) и д-р Ирена Георгиева (2018г.).

През 2019г. в катедрата се откриват лаборатория по хистоморфометрия на твърди срезове и материалография и лаборатория по тъканна лиофилизация. През същата година тук се въвежда и първото в страната симулационно обучение по пародонтология.