Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

​Основни научни направления са Консервативно зъболечение, ендодонтия, орална патология, дентална алергология и дентална физикална терапия. Разработени са учебни помагала за оптимизиране обучението на студентите по дентална медицина. Използва  базата на факултета по Дентална Медицина с модерната си апаратура и съвременни материали и методи. Членове от катедрата работят в колаборация,  както в преподавателската, така и в научноизследователската дейност с Факултета по дентална медицина в София и Пловдив, БАН, Националния център по заразни и паразитни болести, Технически университет-Габрово, Русенски университет. Резултат на това сътрудничество са научни проекти, финансирани от Медицински университет – Варна, Медицински университет - София и Министерството на образованието и науката.

 

Придобити образователна научна степен „Доктор" към катедрата са:

1. Д-р Владимир Панов, Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал", Научни ръководители: проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, проф. д-р Захарий Кръстев, 2010

2. Д-р Миглена Балчева-Енева, Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия, Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, 2015.

3. Д-р Мая Дойчинова, Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания), Научен ръководител проф. Д-р Славчо Димитров, 2015

4. Д-р Цветелина Борисова-Папанчева, Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване, Научни ръководители проф. д-р Владимир Панов, проф. д-р Стефан Пеев, 2015

5. Д-р Християна Маджова, Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване, Научен ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2016

6. Д-р Радостина Анастасова, Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес, Научни ръководители проф. д-р Владимир Панов, доц. Цанка Дикова, 2018

7. Д-р Геновева Балчева, Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни аспекти, Научен ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2019

8. Д-р Мартина Маркова, Проблеми свързани с приложението на дентална амалгама, Научен ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2019

9. Д-р Весела Христова, Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране, Научни ръководители проф. д-р Владимир Панов, доц. Цанка Дикова, 2020

10. Д-р Майа Колева, Зъбна ерозия – епидемиология, лечение и профилактика на ранните стадии, Научен ръководител проф. д-р Славчо Димитров, 2020

11. Д-р Георги Георгиев, Проблеми свързани с фотополимеризацията в денталната медицина, Научни ръководители проф. д-р Владимир Панов, доц. Цанка Дикова, 2021

 

През 2016г. проф. Владимир Панов защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки" с тема „Промени в оралната среда и общи заболявания"