Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова д.м.н.

Ръководител катедра по детска дентална медицина​


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: doctor_ra@abv.bg / radosveta.andreeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 236

 

Биография

Доц. д-р Радосвета Андреева, д.м. е родена на 17.02.1972 г. в гр. Добрич. През 1991 г. завършва езикова гимназия „Гео Милев" гр. Добрич с пълно отличие. Доц. д-р Радосвета Андреева владее  перфектно английски, френски и руски език. През 1997 г. с отличен успех завършва Дентална медицина в гр. Пловдив. От 2009 г. е хоноруван асистент към катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2011 г. заема длъжност редовен асистент в катедра „Детска дентална медицина"  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2012 г. придобива специалност по Детска дентална медицина.  През 2015г. завършва с отличен успех ОКС Магистър - специалност  „Здравен мениджмънт" към Факултет по обществено здравеопазване при МУ-Варна.

През м. Януари 2016г. защитава дисертационен труд на тема: "Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители" и придобива образователна и научна степан „Доктор". Доц. д-р Радосвета Андреева издава монографичен труд на тема  „Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби. Комплексно лечение – терапевтични и ортодонтски аспекти". От м. Март 2016г. доц. Андреева специализира „Ортодонтия" към Медицински университет – Варна. През същата година след проведен конкурс заема академична длъжност „Доцент" и става ръководител на катедра по „Детска дентална медицина", която ръководи до момента. Научен ръководител е на петима докторанти, като един от тях е придобил образователна и научна степен "Доктор„. Доц. Андреева е Ръководител на специализация по детска дентална медицина на петима специализанти, от които двама вече са придобили специалност. 

През м. Май 2018 доц. д-р Радосвета Андреева е избрана от Факултетния съвет за Зам.-декан на Факултета по Дентална медицина.Публикации

Има над 50 публикации в български и чуждестранни списания и взима участие в повече от 30 Научни конгреси.

Член на

БЗС, БАДДЛ, НАДДЛ