Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. Силвия Иванова Филкова, доктор д.оз.


Катедра:
УС: Рехабилитатор
Е-поща: silviya.filkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършила е специалност „Рехабилитатор" в ПМИ „Й. Филаретова" гр. София през 1992г. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалностите: „Здравен мениджмънт" през 2000г. и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" през 2016г. в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов - Варна.

Започва своята професионална кариера като рехабилитатор през 1992г.

От 2012 година е асистент в УС „Рехабилитатор" към Медицински колеж на МУ - Варна. Участва в преподаването по дисциплините: лечебен масаж и кинезитерапия на студентите от специалност рехабилитатор.

През 2017г. успешно защитава дисертационен труд на тема: „Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна възраст" и придобива ОНС „Доктор" по научната специалност „Управление на общественото здраве".

През 2023г. - придобива специалност „Обществено здравеопазване“.

Има издадена монография на тема „Съвременният начин на живот и функционалните гръбначни изкривявания".

Системно надгражда своите професионални умения и научен интерес. Преминала е различни курсове и специализации във връзка с академичното и професионално развитие.

Участва в научни мероприятия на национални и международни научни форуми. Има над 30 публикации в национални и чужди научни издания. Основните ѝ научни интереси са в областта на промоция на здравето, двигателна активност и гръбначните изкривявания.​Публикации

Член на

АФБ Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ).

Българско научно дружество по обществено здравеопазване (БНДОЗ)