Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Висшето образование по тези специалности е за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.   Обучението е само редовно с продължителност 3 години.

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Медицинският лаборант е здравен специалист, който може да работи във всички видове лечебно-диагностични и научно-преподавателски лаборатории - държавни и частни. Той извършва изследване на кръв, урина и всички други телесни течности и секрети. Обект на неговата дейност са хистологични, микробиологични и паразитологични изследвания. Програмен съвет "Медицински лаборант"

ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ

Помощник-фармацевтът участва активно в лекарствоснабдяването и лекарствопроизводството. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галенофасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Инспекторът по обществено здраве е специалист, който провежда държавен здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и комплексна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, за предпазване от заболявания и за укрепване здравето и трудоспособността на населението. Програмен съвет "Инспектор обществено здраве"


ЗЪБОТЕХНИК

Зъботехникът е специалист, който има право да работи във всички зъботехнически лаборатории. Той изработва всички видове зъбопротезни конструкции: мостове, коронки (подвижно и неподвижно протезиране, метод на моделно леене, металокерамика) и всички видове ортодонтски апарати. Студентите от специалността  имат достъп до най-съвременната  зъботехническа апаратура. Програмен съвет "Зъботехник"

РЕХАБИЛИТАТОР

Целта на обучението е подготовка на специалисти за лечебните, курортните и рехабилитационно-възстановителни центрове. При завършването си студентите получават теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Програмен съвет "Рехабилитатор"

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се подготвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, а също така и високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се методи на нуклеарната медицина и лъчелечение. Програмен съвет "Рентгенов лаборант"

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК 

Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специалност могат да работят в козметично студио, в екип в салон или център за красота, в дерматологични, дермато-козметични и физикално-терапевтични центрове, в клиники по пластична хирургия,  дрогерии и парфюмерии, балнео, уелнес, спа и таласотерапевтични центрове и др. центрове за красота. Програмен съвет "Медицински козметик"

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и има право да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести. Програмен съвет "Медицински оптик"