Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Доц. Светлана Пенева Ангелова д.оз


Катедра:
УС:Зъботехник
Е-поща: svetlana.angelova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 14.03.1967г. През 1994г. завършва висше образование в ШУ,, Епископ Константин Преславски", специалност – българска и руска филология с образователно-квалификационна степен,, магистър". Работи като учител по бълг. език и литература в СОУ. През 2004г. завършва МК към МУ-Варна, специалност,, Зъботехник". През 2011г. завършва ПУ специалност,,Управление на здравните грижи" с образователно-квалификационна степен,, магистър". През 2012 г.е назначена в УС,, Зъботехник" към МК. През 2016г. защитава дисертационен труд на тема ,, Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи" и придобива образователна и научна степен,, доктор".


Курсове:

1.Майсторски курс по Зъботехника - 2005г. Удостоверение от Ivoclar vivadent

 2.Certificate Urkunde Silensor-sl anti-snoring device, ERKODENT, 2014

3. Certificate Urkunde Play safe – sports mouthguards, ERKODENT,  2014

4. Квалификационен курс,,Интерактивни методи на обучение" по Проект №BG051PO001-3.1.09-0013,, Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет,,Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна

 5. Квалификационен курс,, Педагогически основи на академичното преподаване" по Проект №BG051PO001-3.1.09-0013,, Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет,,Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна

Публикации

​Нау​чни публикации​

 Отворен достъп


1.Пенева, Св., С. Тончева, Зависимост между качеството на зъбопротезните конструкции и начина на отливане на работния модел, Здравни грижи,бр.2,2015, 41-45

2. Angelova S., Varneva M., Abadjiev M. (Republic Bulgaria) The working models in dental technology and the systems for their moulding / Ангелова С. П., Варнева М. А., Абаджиев М. З. (Республика Болгария) Рабочие модели в зуботехнике и системы для их изготовления, EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, №5( 6), Moscow, 23-24 JULY, 2015

3. Пенева, Св., С. Тончева, Информираност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели, Социална медицина, 2* 2015,37-38

4.  Св.  Пенева, Е. Василева, И. Хлебаров. Мотивиране на студентите по зъботехника за формиране на профилактична компетентност, Варненски медицински форум, IV Научна сесия на МК, 8-9 октомври, том 4, приложение 2, 2015.

5. Св.  Пенева, М. Симов, И. Цонев, Д. Атанасова. Предимства и недостатъци на фасетите от композит и порцелан, Варненски медицински форум, IV Научна сесия на МК, 8-9 октомври, том 4, приложение 2, 2015

6. Св. Пенева. Микроподвижност на подвижните пънчета при различните видове системи за отливане на работни модели, Варненски медицински форум,IV Научна сесия на МК, 8-9 октомври, том 4,приложение 2, 2015

7. Ангелова, С. П., Абаджиев, М.З., Симов, М.И., Тончев, Ц.Л.Требования к лабораторным моделям со съемными пни при работе с CAD-CAM, Актуальные направления научных исследований ххІ века: теория и практика, Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции,(сборник зарегистрирован в базе РИНЦ), ISBN 2308-8877, Воронеж           ( ВГЛТУ) № 7 часть 3( 18-3), 9-12 ноября 2015,300-303

8. Ангелова Светлана Пенева,Симов Максим Иванов, Тончев Цветан Любенов, Модели, созданные с помощью сканирования и компютерного моделирования, Международный центр инновационных исследований,, Омега сайнс", Роль и место информационных технологий в современной науке, сборник статей Международной научно-практической конференции 3 февраля 2016, часть 2, Саранск,МЦИИ,, Омега сайнс" ,(сборник зарегистрирован в базе РИНЦ), ISBN 978-5-906845-42-9 ч.2, 3 февраля 2016, 193-195

9. Ангелова Светлана Пенева,Симов Максим Иванов, Тончев Цветан Любенов, Оцифровывание процесса протезирования в стоматологической практике, Международный центр инновационных исследований,, Омега сайнс", Роль и место информационных технологий в современной науке, сборник статей Международной научно-практической конференции 3 февраля 2016, часть 2, Саранск,МЦИИ,, Омега сайнс" ,(сборник зарегистрирован в базе РИНЦ), ISBN 978-5-906845-42-9 ч.2, 3 февраля 2016, 191-193

10. Варнева, М., М. Москова ,Св.Ангелова , Исторически сведения за ортодонтията, Здравни грижи,бр.3, 2015/9, Здравни грижи, ISSN 1312-2592

11. Tsanka Dikova, Dzhendo Dzhendov, Maksim Simov, Iveta Katreva-Bozukova, Svetlana Angelova,  Diana Pavlova, Metodi Abadzhiev, Tsvetan Tonchev, MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF DENTAL CONSTRUCTIONS. Journal of  IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)
ISSN: 1312 773X (Online) of IMAB 2015 Oct-Dec;21(4):974-981, Published online: 03 December 2015 


Член на

​​СЗБ