Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Доц. Светлана Пенева Ангелова д.оз


Катедра:
УС:Зъботехник
Е-поща: svetlana.angelova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Академичната си кариера стартира през 2012 година като последователно заема длъжностите: зъботехник, преподавател, административен асистент на учебен сектор „Зъботехник ",  МОЛ,  доцент в Медицински колеж към Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна".

През 1994 г. придобива магистърска степен „Български език и литература и руски език " в Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски". 

През 2004г. завършва МК - Варна, специалност „Зъботехник ".

През 2011 г. придобива магистърска степен по „Управление на здравни грижи"в Медицински университет – Пловдив.

През 2015 г. защитава дисертационен труд и придобива ОНС „Доктор" по научна специалност „Управление на здравните грижи" към МУ- Варна.

През  2016 г. заема академична длъжност „Доцент".

От март 2021 г. специализира „Медицинска педагогика " към Медицински университет – Варна.

Основните ѝ професионални и научни интереси са в областта на неподвижно и подвижно зъбопротезиране, медицинска педагогика, обществено здраве, управление на здравните грижи.

Посещава допълнителни обучителни сертифицирани курсове.

Участва в мобилност по програма ,, Еразъм +" в Естония Tallinn Health Care College.


Публикации


Има над 80 публикации в научни списания и сборници от български и международни конференции.  Автор на една монография и съавтор в глава от книга и помагало,  свързани с учебно-преподавателската дейност.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Общо събрание на Медицински колеж-Варна; Колежански съвет на Медицински колеж-Варна

Българската асоциация на зъботехниците