Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц.фарм. Силвия Георгиева Михайлова доктор​


Катедра:
УС: Помощник фармацевт
Е-поща: silviya.mihaylova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Ръководител на Учебен сектор „Помощник фармацевт", Медицински колеж, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна от юни 2020 година.

Притежава над десет годишен стаж в аптечен склад и аптека за отпускане на лекарства на граждани. Академичната си кариера стартира през 2013 година, като последователно заема длъжностите асистент, гл. асистент, ръководител на учебен сектор „Помощник-фармацевт" в Медицински колеж – Варна.

Образование:

Висше образование: Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София, магистър, професионално направление „Фармация" – 2003 година.

Образователна и научна степен "Доктор" по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества", Медицински университет - Варна – 2019 година.

Специализации:

Специалнoст „Анализ на лекарствените продукти" по Наредба 1/2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – 2021 година.

Допълнителни обучителни курсове:

„Методи за синтез на неприродни аминокиселини и пептиди" 2015-2016 година,  Институт по молекулярна биология, БАН, секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология"

Основните ѝ професионални интереси са в областта на пептидната химия и приложението на пептидите като лекарства, както и в областта на социалнозначими незаразни хронични заболявания.

Множество публикации в международни издания, както и участия в национални и международни конгреси и форуми.

Публикации

Член на