Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

УС Инспектор по обществено здраве

Обучението по специалност „Инспектор по обществено здраве" е насочено към изграждане на специалисти, които осъществяват държавен здравен контрол с цел опазване и укрепване на общественото здраве в Република България. Това е държавна здравна дейност свързана с контрол и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за: контрол на обекти с обществено предназначение; контрол на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека; контрол на условията на жизнената среда; надзор на заразните болести. Дипломираните специалисти могат да работят в специализирани дирекции на Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции по безопасност на храните и подобни структури  към Министерство на вътрешните работи. Други възможности за професионална реализация са: Службите по трудова медицина; контрол на вътреболничните инфекции, дезинфекция и стерилизация към лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ; специалисти по безопасност и здраве при работа (БРЗ) в промишлени предприятия; специализирани служби за  „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация".

Дипломираните студенти от специалностите „Инспектор по обществено здраве"  могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи". 

След проведената през 2010 г. програмна акредитация,  специалността "Инспектор по обществено здраве "  в Медицинския колеж – Варна  получи оценка „добра"  и срок на акредитацията за 6 години. 


Научноизследователска дейност

Студентите и преподавателите от УС "Инспектор по обществено здраве"  участват с научни съобщения в научни сесия на МК  - Плевен и Пловдив, както и в научните сесии на МК – Варна в областта на хигиената психологията и клиничната медицина. За периода 2010 - 2013 г. са представени над 32 публикации и над 20 участия в научни сесии, конференции и конгреси, като голяма част от тях са със студентско участие. През 2013 г. завърши успешно защитата на един дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор" и бе разкрита една процедурата по прием, обучение и придобиване на образователната и научна степен „доктор".