Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

УС „Рентгенов лаборант“

Специалност  "РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ" към Медицински колеж на Медицински университет - Варна е разкрита през 2001 година по българо-швейцарски проект между Медицински университет – Варна от една страна и Медицински университет в Базел и Кантоналната болница в Аарау Швейцария от друга. Чрез проекта за първи път в Медицински колеж се въвежда модулният принцип на обучение, при който теоретичното и практическото обучение са организирани по начин, улесняващ подготовката на бъдещите специалисти, давайки им възможност за придобиване на необходимите знания, умения и навици. Този модел доказа през годините своята приложимост, рефлектирайки в отличната подготвеност на студентите за тяхната бъдеща реализация и конкурентноспособност на пазара на труда.  В специалността се подготвят медицински специалисти с квалификация, необходима за секторите по „Образна диагностика", „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия" и „Лъчелечение".  Дипломираните рентгенови лаборанти имат възможност за реализация в страната и чужбина както в държавни, така и в общински и частни здравни заведения, в които с високотехнологична съвременна апаратура да прилагат самостоятелно или под ръководството на лекар – специалист различните методи и техники за образна диагностика и лъчелечение - конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, както и високоспециализирани техники: компютърна томография, мамография, магнитно - резонансна томография и интервенционални методи и техники. Усвояват се и методи и техники в нуклеарно – медицинската диагностика и метаболитна терапия – РЕТ СТ, както и съвременни методи за лъчелечение на онкологични заболявания с линейни ускорители и радиохирургия.

 Клиничното обучение се провежда в съвременни учебни бази получили акредитация. Учебните програми се обновяват и актуализират непрекъснато, поради бурното развитие на медицината и в частност на образната диагностика и лъчелечението. Методите на преподаване се съобразяват със съвременните европейски изисквания. За периода 2001 – 2014 година   успешно са се дипломирали 118  студенти от цялата страна, чуждестранни студенти от Република Македония и Република Турция. През 2014  г. в І, ІІ и ІІІ-ти курс се обучават общо 56 студенти. Завършилите рентгенови  лаборанти могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи".  След проведената през 2008  год. програмна акредитация  специалността "Рентгенов лаборант"  в  Медицинския колеж – Варна  получи оценка „добра"  НАОА за срок от 6 години. 


Ръководител УС -​ Ас.Елка Данчева Ко​стова - преподавател

Академичен състав:

Гл.ас. Мариана Живкова Йорданова, доктор

​Ас. Станислава Милчева Мавродинова, доктор -  преподавател, курсов ръководител

Ас.Елка Данчева Ко​стова - преподавател

Ас. Елена Драгомир​ова Иванова

Ас. Мария Василева Леонидова, доктор​

Научноизследователска дейност

Студентите и преподавателите от УС "Рентгенов  лаборант"  участват в ежегодните тематични научни конференции и обучителни семинари за повишаване квалификацията на рентгеновите лаборанти.  От 2012 г. те вземат участие и в Научните сесии на МК - Варна. За периода 2008 - 2014 г. са представени 12 публикации и 18 участия в научни сесии, конференции и конгреси, като 8 от тях са със студентско участие.