Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Антон Божидаров Тончев д.м.н.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: anton.tonchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 082

 

Биография

Антон Тончев е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1998 г. В периода 1998-2003 г. работи в научното звено на Катедрата по неврохирургия, Университет на Каназава, гр. Каназава, Япония. От 2004 г. е асистент в Катедрата по съдебна медицина, деонтология и клетъчна биология, от 2008 г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. От 2009 г. е главен асистент, а от 2010 г. е доцент в Катедрата по предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. От 2012 г. е Ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, а от 2013 г. - професор към същата катедра. Придобива специалност анатомия, хистология и цитология през 2008 г. През 2003 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС “доктор” на тема “Количество и фенотип на пролифериращи клетки в постисхемичния мозък на възрастни маймуни”. През 2007 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен “доктор на медицинските науки“ на тема “Дългосрочна съдба и молекулярен контрол на ендогенните прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати”. Носител е на Хумболтова стипендия (2008 г.) за осъществяване на съвместен научен проект с Макс–Планк–Институт по Биофизична химия, гр. Гьотинген, Германия (2009-2011 г.). Има над 60 публикации с общ импакт фактор над 160, H-индекс 29 и повече от 70 участия в национални и международни научни форуми. Основно научно направление в изследванията на Антон Тончев са стволовите клетки в мозъка, адултната неврогенеза и мозъчната регенерация. Научен ръководител и консултант на 6 завършили и 6 настоящи докторанти. Основател на свободно избираемия курс по "Невробиология" в МУ-Варна. От 2018 г. е Директор на Научно-изследователския институт на МУ-Варна.

Публикации

Научни публикации

Отворен достъп​

Tonchev AB, Yamashima T, Zhao L, Okano HJ, Okano H. Proliferation of neural and neuronal progenitors after global brain ischemia in young adult macaque monkeys. Mol Cell Neurosci 2003; 23: 292-301.

Tonchev AB, Yamashima T, Sawamoto K, Okano H. Enhanced proliferation of progenitor cells in the subventricular zone and limited neuronal production in the striatum and neocortex of adult macaque monkeys after global cerebral ischemia. J Neurosci Res 2005; 81: 776-788.

Tonchev AB, Yamashima T. Differential neurogenic potential of progenitor cells in dentate gyrus and CA1 sector of the postischemic adult monkey hippocampus. Exp Neurol 2006; 198: 101-113.

Tuoc TC, Radyushkin K, Tonchev AB, Pinon MC, Ashery-Padan R, Molnar Z, Davidoff MS, Stoykova A. Selective cortical layering abnormalities and behavioral deficits in cortex-specific Pax6 knock-out mice. J Neurosci 2009; 29: 8335-8349.

Tonchev AB. Brain ischemia, neurogenesis, and neurotrophic receptor expression in primates. Archives Italiennes de Biologie 2011; 149: 225-231.

Rosenthal EH, Tonchev AB, Stoykova A, Chowdhury K. Regulation of archicortical arealization by the transcription factor Zbtb20. Hippocampus. 2012;22:2144-56.

Shishkov R, Chervenkov T, Yamashima T, Tonchev AB. Expression of Cyclon/CCDC86, a novel nuclear protein, in the hippocampus of adult non-human primates. J Neuroimmunol. 2013;258:96-9. 

Paul V, Tonchev AB, Henningfeld KA, Pavlakis E, Rust B, Pieler T, Stoykova A. Cereb Cortex. 2014;24:754-72. Scratch2 modulates neurogenesis and cell migration through antagonism of bHLH proteins in the developing neocortex.

Tonchev AB, Tuoc TC, Rosenthal EH, Studer M, Stoykova A. Mol Brain. 2016;9(1):65. Zbtb20 modulates the sequential generation of neuronal layers in developing cortex.

Pavlakis E, Tonchev AB, Kaprelyan A, Enchev Y, Stoykova A. Interaction between transcription factors PAX6/PAX6-5a and specific members of miR-183-96-182 cluster, may contribute to glioma progression in glioblastoma cell lines. Oncol Rep. 2017 Mar;37(3):1579-1592.
 
Narayanan R, Pham L, Kerimoglu C, Watanabe T, Castro Hernandez R, Sokpor G, Ulmke PA, Kiszka KA, Tonchev AB, Rosenbusch J, Seong RH, Teichmann U, Frahm J, Fischer A, Bonn S, Stoykova A, Staiger JF, Tuoc T. Chromatin Remodeling BAF155 Subunit Regulates the Genesis of Basal Progenitors in Developing Cortex. iScience. 2018 Jun 29;4:109-126.

Doeppner TR, Herz J, Bähr M, Tonchev AB, Stoykova A. Zbtb20 Regulates Developmental Neurogenesis in the Olfactory Bulb and Gliogenesis After Adult Brain Injury. Mol Neurobiol. 2019 Jan;56(1):567-582.


Член на