Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов д.м.


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: angel.angelov@mu-varna.bg
Телефон: 052/302851; 052/978429.

 

Биография

 

​Роден съм на 18 септември 1959 год. в град Варна. Средно образование завърших в Първа езикова гимназия „Христо Кабакчиев" през 1998 година със сребърен медал.

Висше медицинско образование придобих през периода 1980-1986 год. в Медицински университет – Варна,
Специализирах обща хирургия и се дипломирах през 1994 година
През май 2004 год. защитих втора специалност – Съдова хирургия
 По разпределение работих три години в Общинска болница в гр. Велики Преслав – от 24 ноември 1986 година до 31 декември 1989 година.
На 01.01.1990, след спечелен конкурс, заех длъжността ординатор-хирург в Градска болница – гр. Варна.
При следващ конкурс на 01.11.1990 год. бях назначен като асистент по обща и съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести, Клиника по съдова хирургия на Медицински университет-Варна, където работя и в момента по основен трудов договор – 0,5 бройка. От 1998 год. съм старши асистент, а на 18 април 2007 година бях предложен от УС "Съдова хирургия" на Катедрен съвет и единодушно одобрен за главен асистент,
В МБАЛ"Св.Анна" съм работил по трудов договор в периода от м. ноември 1990 до м. декември 2005 год.
От 30.05.2006 работя по нов трудов договор – 0,25 бройка към ДКЦ „Св.Марина" като съдов хирург – 10,5 часа седмично, договор № 363 от 30 май 2006 г.
 Считано от дата 25 януари 2011 година бях назначен като консултант към отделението по съдова хирургия на МБАЛ"Св.Марина", заповед № 23 от 25 януари 2011 г.
Притежавам диплом като съавтор на научно изобретение в съдовата хирургия от 1993 г.
В рамките на следдипломната си квалификация съм преминал десетки курсове по флебология и ендоваскуларна съдова хирургия в Германия, Швейцария и Австрия със съответни сертификати.
Автор съм на 11 и съавтор на 2 научни статии, публикувани у нас и в чужбина през периода 1990-2013 година. Понастоящем е в процес на отпечатване на сборник по ехографска диагностика, в който участвам като автор на раздела ехографска диагностика на разширени вени.
През 2007–2012 г. съм обучил шест съдово-хирургични колектива за извършване на ендоваскуларно лазерно аблационно лечение на разширени вени и прилагане на тумесцентна анестезия.

През месец декември 2014 година защитих успешно дисертационен труд на тема „ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ – АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЛНАТА И ВИДА НА ЛАЗЕРНОТО ВЛАКНО" за присъждане на научна и образователна степен „Доктор".

Публикации

 

      У нас:

 
 1. Ранни и късни резултати след bypass in situ във феморо-тибиалния сегмент - В.Княжев, Г. Стефанов, Д.Големанов, Н. Манолов, А.Ангелов, А. Анастасов, С.Хрелев  в "Ангиология и съдова хирургия",1995,1,2, 19-21;
 2. Интраоперативна транслуменна балонна ангиопластика в съчетание с артериална реконструкция -  В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, С.Хрелев  в "Ангиология и съдова хирургия",1995,1,3, 16-19;
 3. Бифуркационно шънтиране от aorta ascendens към a.сarotis и a. аxillaris dex при болен с тотална облитерация на tr.brachiocephalicus a. сarotis communis по повод едно наблюдение - В.Княжев, Н. Манолов, А.Ангелов, С.Хрелев  в "Ангиология и съдова хирургия",1997,2,2, 22-23;
 4. Аортоторако-бифеморален байпас - В.Княжев, Д.Големанов,  М.Чешмеджиев, А.Ангелов, С.Хрелев  в "Ангиология и съдова хирургия",1997,1,13; в Scripta scientifica medica, Vol.XXX, Supplement 1;
 5. Нова съдова протеза "Vitaflon" /руски PTFE/ - В.Княжев, Д.Големанов, М.Чешмеджиев, А.Ангелов, С.Хрелев, А.Анастасов в "Ангиология и съдова хирургия",1997,1,15;
 6. Безшевна техника при използуване на съдова протеза с метален пръстен при високорискови пациенти с аневризма на абдоминалната аорта - В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, М.Чешмеджиев, С.Хрелев, А.Анастасов в "Ангиология и съдова хирургия",1997,1,31;
 7. Транспозиция на съдова протеза при повторна артериална реконструкция по повод едно наблюдение - В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, С.Хрелев, в "Ангиология и съдова хирургия", 1997,1,32;
 8. Бифуркационно шънтиране от аорта асценденс към a.carotis и a.axillaris при болен с тотална облитерация на tr.brachiocephalicus и а.carotis communis по повод едно наблюдение - В.Княжев, Н.Манолов, А.Ангелов, С.Хрелев, в "Ангиология и съдова хирургия",1997,2,22;
 9. Thoracoaorto-bifemoral bypass grafting – V.Knyazhev, D.Golemanov, M.Cheshmedzhiev, G.Marinov, S. Hrelev, A.Angelov в Scripta scientifica medica, Vol. XXX, Supplement 1; 1997;
 10. Ранни и късни резултати след "bypass in situ" във феморо-тибиалния сегмент - В.Княжев, Г.Стефанов, Д.Големанов, Н.Манолов, А.Ангелов, А.Анастасов, С.Хрелев -"Ангиология и съдова хирургия",1995,2,19;
 11. Интраоперативна транслуменна балонна ангиопластика в съчетание с артериални реконструкции - В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, С.Хрелев - "Ангиология и съдова хирургия", 1995,3,16;
 12. Каротидна еверсионна ендартериектомия – метод на избор при оперативното лечение на екстракраниалните каротидни стенози – А.Ангелов, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІ, бр. 2, 2006 год, стр. 23-32;
 13. 48-ма ежегодна среща на германското флебологично дружество(DGPh) – А.Ангелов, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІ, бр. 2, 2006 год, стр. 78-80;
 14. Лечение на разширени вени с помощта на лазерна сонда – А.Ангелов, И.Темелкова, Т.Темелков, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІІ, бр. 2, 2007 год, стр. 51-58;
 15. Тумесцентна анестезия – метод на избор за обезболяване при радиофреквентнана и лазерната аблация на варикозни вени – А.Ангелов, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІІ, бр. 2, 2007 год, стр. 38-42;
 16. Кратък исторически преглед на склеротерапията в някои страни на Европа – А.Ангелов, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІІ, бр. 2, 2007 год, стр. 75-82;
 17. 49-та ежегодна среща на германското флебологично дружество(DGPh) – впечатленията от този конгрес -  А.Ангелов, публикуван в „Ангиология и съдова хирургия" , том ХІІ, бр. 2, 2007 год, стр. 83-85;
 18. Индикации и контраиндикации за приложение на лазерната енергия при лечение на варикозните вени – А. Ангелов, И. Темелкова, Ч. Бъчваров, Т. Темелков, публикуван в сп. „Флебология & ангиология", том 1/бр. 2, 2008 год., стр. 62-65
 19. Съчетание на ендовенозно лазерно лечение с допълнителни техники за подобряване на резултатите от лечението на хроничната венозна недостатъчност – Д.Петков, П.Пенков, А.Ангелов, З. Атанасова, А.Андреев, публикувана в сп. „Ангиология и съдова хирургия" София, 2011, том ХІV1 бр. 1, стр. 37-41;
 20. Кога ще ги стигнем ….. германците? – А. Ангелов, публикувана в сп. „Ангиология и съдова хирургия" София, 2012, том ХV1 бр. 1, стр. 37-41;
 21. Оперативно лечение при дълбока венозна тромбоза (литературен обзор) – А.Ангелов, В.Петров, публикувана в сп. „Ангиология и съдова хирургия" София, 2013, том ХV1 бр. 1, стр. 5-11;
 22. Диагностика и лечение на хроничната венозна болест - - А.Андреев, А.Ангелов, А.Драмов, Б.Магаев, Д.Луканова, Д.Петков, Е.Горанова, М.Станева, Н. Дончев, С. Димитров, Т. Кавръков, Я. Захариев, София 2013 – съавтор в това клинично ръководство; стр. 47-55;
 23. Създаване на ангиологичен диспансер – цел, задачи, първоначални резултати – А.Ангелов, В.Петров, Д.Панайотова, С.Андонова, П.Панайотов, публикувана в сп. „Ангиология и съдова хирургия" София, 2013, том ХV1 бр. 2, стр. 32-35;
 24. Проследяване на кръвотока в горните крайници след канюлиране на дясна подключична артерия при хирургия на възходящата аорта – А.Ангелов, В.Петров, Д.Панайотова, Й.Красналиев, В.Корновски, Г.Бъчваров, Х.Черкезов, П.Панайотов, публикувана в сп. „Ангиология и съдова хирургия" София, 2013, том ХV1 бр. 2, стр. 36-42;

  В чужбина:

 1. Возможности бедренно-дисталъного шунтирования аутовеной "in situ" при критической ишемии нижних конечностей -В.В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, А.Анастасов в "Ангиология и сосудистая хирургия" /Рус/, 1999,1,5,2,стр.79-84;
 2. Атипическое шунтирование при инфекции артифициалъных протезов после аорто-бедренных реконструктивных операций - В.В.Княжев, Д.Големанов, А.Ангелов, А.Анастасов в "Ангиология и сосудистая хирургия" /Рус/, 1998,2,стр.106-107;
 3. Wie erfolgreich kann die Sklerotherape mit Aethoxysklerol sein? – A.Angelov, Symposium medical, Phlebologie 2000, стр. 22-25;
 4. Die chronische venöese Insuffizienz und die positive Rolle der Sklerotherapie mit Aethoxysklerol - A.Angelov - публикувано резюме във „Phlebologie", бр. 4/2006 год., стр. А 6.
 ​Tumescens anesztézia, a lézeres vessezérmütéthez javasolt legjobb érzéstelennítési módszer – Angelov A., Golemanov D., Anastasov A., M.D. Petkov D., M.D. Petrov V. публикунана в унгарското списание ÈRBETEGSÈGEK, Budapest, 2013, 3, стр.61-66.

Отворен достъп


Член на

Член на БНДСЕХА, в Националното флебологично дружество и във флебологичното дружество на Германия.