Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата по Обща медицина (ОМ) е учредена с Решение на Академичния Съвет от 11.05.1998 г. и за неин пръв ръководител е избран Доц. д-р Михаил Делийски. Първите асистенти в Катедрата са Д-р Валентина Маджова и д-р Андрей Забунов, а по-късно в състава й са включени д-р Ралица Градева, д-р Параскева Манчева и д-р Светлана Христова. За кратък период в нея работи и Доц. Д-р Розмари Алахвердян. През 2011 год. асистент в Катедрата става д-р Женя Русева.

Две години Катедрата съществува под името „Катедра по ОМ и Медицина на бедствените ситуации" и в състава й влизат д-р Илко Денев и д-р Христиана Романова. През 2000 г. към нея се присъединява Клинична лаборатория и тя се нарича „Катедра по ОМ и Клинична лаборатория". В състава й влизат: Доц. д-р Румяна Патева, Доц. Павлинка Чанкова, инж. Валентина Михова, д-р Стела Томчева, д-р Детелина Скочева, д-р Стоянка Танчева и д-р Яна Бочева (2005).

В Медицински Университет - Варна, катедрата по ОМ е първата, в която се провежда държавен изпит за присъждане на специалност извън Медицинска Академия - София (от 2000 г).

От август 2005 г. Катедрата се ръководи от Доц. д-р В.Маджова, която е  първото хабилитирано лица по специалността „Обща медицина" у нас – избрана за доцент (2003 г.) и за професор (2013 г.). От 2002 г. след проведен конкурс тя е Управител на ДКЦ „Света Марина" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна.

Въпреки, че Катедрата по ОМ има едва 17 годишна история, научно-изследователската й дейност e значителна и разнообразна: 2 защитени дисертации, над 150 научни публикации, над 250 научни съобщения на български и международни конгреси и конференции. Преподавателите й са специализирали ОМ в Полша, Франция, Австрия, Белгия.

Членовете на катедрата са участвали в редица международни проекти по програма PHARE, СЗО и UNICEF като: "Университетско обучение по ОМ", „Управление на общата практика", „Здравна промоция", „Семейно планиране", „Здраве и развитие на подрастващите", "Справяне с депресията и тревожността в общата практика", „Превенция и контрол на HIV/СПИН" и др.

Катедрата по ОМ е сред съорганизаторите на Българското научно дружество по ОМ и Първия национален конгрес по ОМ с международно участие през 2005 г., проведен във Варна. През 2006 г. тя е избрана от UNICEF, МЗ и БЛС да провежда продължаващото обучение по семейно планиране на ОПЛ в България.

Проф. Д-р В. Маджова участва в националния екип за разработване на ръководства за поведение на ОПЛ при дислипидемия, артериална хипертония, болни с пептична язвена болест, с диспепсия и с гастроезофагеална рефлуксна болест, както и в националната консенсусна група за изработване на правила за добра медицинска практика за ОПЛ. Като национален консултант (2009-2010) разработва с екип проект за Стандарт по Обща медицина.