Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Лилия Иванова Стоянова д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Lilia.Stoyanova@mu-varna.bg;lilstoianova67@abv.bg
Телефон: 052/ 978 369

 

Биография

Родена на 05.02.1967 г. в гр. Варна.
     Завършила е средното си образование в IV ЕСПУ „Фредерик Жолио - Кюри” гр. Варна с преподаване на руски език през 1985г. и  медицина в МУ Варна през 1992 г. Придобила е специалност „Вътрешни болести” през 1999г. и специалност „Нефрология” през 2013г.
     Работила е като лекар ординатор в РБ гр. Каварна от м. 04. 1993 г до м. 10. 1995 г. От м 11. 1995 г до м. 12. 1999  г. е назначена на работа като лекар в ЦСМП Добрич, а от  м. 01. 1999г. до м. 06. 2007 г е работела като лекар в ЦСМП Варна. От м. 07. 2007 г до настоящия момент е на работа в МБАЛ „ Св. Марина” Варна като лекар в Клиника по Вътрешни болести.
     Постоянен асистент е към Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести от м. 01.2016г.
     Има завършени курс  по „Абдоминална ехографска диагностика” първо ниво през 1996г. ; курс „Ехоскопия на коремни органи” индивидуално обучение през 2007 г.; курс по „Ултразвукова диагностика в ангиологията” през 2007г.; курс по „КПР- кардио-пулмонална ресусцитация” през 2007 г.; курс по „Актуална нефрология” 2011г.; курс по „Бъбречна трансплантация” 2011г.
     Владее чужди езици - руски и английски говоримо и писмено.

Публикации

Член на