Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова д.м.

 

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1

Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: liudmila.angelova@mu-varna.bg, lyudmila_angelova@abv.bg
Телефон: 052/ 978 225

 

Биография


Дата и място на раждане: 23 ноември 1957 г, гр. Плевен

Образование, квалификация, академично развитие 
 • Медицинска Академия, Мeдицински Факултет - Плевен,  магистър по медицина  (1976 – 1982)
 • I-ва градска поликлиника, Плевен, участъков педиатър (1982 -1984)
 • ВМИ -  Плевен  (асистент 1984, ст.асистент 1990, гл.асистент 1992)
 • Медицински академия, София, Специалност Медицинска генетика (1989)
 • ВАК,"Кандидат на Медицинските Науки" (1994), тема „Генетико-диагностични проучвания при лица с умствено изоставане в училищна възраст" (науч. р-л доц.д-р В. Георгиева, МА, София).
 •  ВМИ Плевен „Извънреден Доцент"по Генетика (шифър: 01.06.06.)  (2002)
 • ВАК, МУ Варна, Редовен „Доцент" по Генетика (шифър: 01.06.06.)  (2003), ръководител УНС по медицинска генетика към Катедра по педиатрия и медицинска генетика
 • УМБАЛ „Света Марина" Варна, Началник на новосъздадена Лаборатория по медицинска генетика  (2003 - юни 2019)
 • МУ Варна, Ръководител на новосъздадена Катедра по медицинска генетика (2015 -       )
 • МУ Варна „Професор" по  Медицинска Генетика (2017)
 • МУ Варна, професионална квалификация „Здравен Мениджмънт"  ( 2012-2013)

По-значими специализации в чужбина
 • Children`s University Hospital Management in  MPS, 2016,  Manchester, UK.
 • Remote Training Center за България на 29th Course of the European School of Medical Genetics, Bertinoro, Italy, 8-12 Мау 2016 (Рrof H.Brunner, G.Romeo, Prof.B.Wirth).
 • 3 Rencontres Multidisciplinarires sur la maladie de Fabry to European Accreditation Council for Continuing Medical Education 2008  - Paris, France (ръководител Prof.Dr Dominique Germain);
 • 9th Course of the European School of Medical Genetics, Genoa, Italy, 1996 (prof G.Romeo, Prof.V.A.McKusick, Prof. A.Bertolini);
 • Франкфурт на Майн, Германия, Институт по генетика на човека (ръководител Prof. Dr.med. U.Langenbecк), X-XI 1991;
 • Principles of Molecular Biology програма TEMPUS (ръководители prof. S.Wattiaux-De Coninck и проф. Стоян Данев) 1994 и 1995;

Преподавателска дейност
 • Единствен хабилитиран проеподавател по специалността Медицинска генетика в МУ Варна за:
 • Лекционен курс за магистър по „Медицина" (БЕО и АЕО)
  Лекционен курс за магистър по „Фармация" (БЕО)
  Лекционни курс за бакалаври"Медицинска сестра" и „Акушерка" на МУ Варна и филиалите в Сливен, Шумен и В.Търново.
  Лекционен курс за специалист по „Медицински лаборант" в МУ Варна.
  Курсове за специализанти по ендокринология, кардиология, хематология, СДО обучение за педиатри по модул Медицинска генетика
  Ръководител на специализации по Медицинска генетика на СДО на 7 лекари – асистенти.
 • Член на Държавна изпитна комисия за присъждане на специалност по Медицинска генетика
 • Участие в 2 проекта  „Студентски практики" и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени", съ-финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
 • Ментор по Стипендиантска Програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход  (2010 до 2016 година, 2021)

  Научна дейност  ( към април 2021 )

 •  Брой научни трудове – общо 300: 1 дисертация, 1 монография, 9 теми в 5 учебници/книги за спецализращи лекари, 127 пълнотекстови статии (вкл. 11 в чуждестранни списания с IF и 30 в индексирани списания в Web of Science, Scopus), 162 публикувани резюмета (вкл 33 в чуждестранни списания с IF).
 • Общият брой на цитирания 305 в чужди и 42 в български списания. Общият импакт фактор е 138,273 (IF от публикации 29.380 и IF от резюмета 108,893).
 • Научен ръководител на 6 докторанти (четирима успешно защитили) и научен консултант на 2.
 • Участия (изпълнител или ръководител) в национални научни проекти, финансирани от МОН (2), международни (2), финансирани от МУ- Варна (3).
 • Рецензент на научни проекти  и статии за научни списания: Педиатрия,  Journal of Biomedical and Clinical Research, Scripta Scientifica Medica, Сборник Проблеми на умствено увредените лица.
 • Член на Научно Жури като рецензент за присъждане на: ОНС «Доктор» (5); «Доктор на науките» (2) «Доцент» (2), «Професор (3)».


Научни интереси
 • Популационно – диагностични проучвания в областта на неврогенетиката, 
 • Генетично консултарине и изследвания при инфертилитет и онкологични заболявания,
 • Скринингови  изследвания в областта на генетичната профилактика при бременност

Експертна дейност
 • Председател на Работна група по изпълнение на две Национални програми на МЗ в областта на наследствените болести и на редките болести 2003-2005г; 2009-2013 г.
 • Член на Експертен Съвет по медицинска специалност „Медицинска Генетика", МЗ, (от 2019)
 • Член на Програмен съвет на Факултет по Фармация, МУ Варна 2013-2014
 • Председател на Комисия за провеждане на конкурсен кандидат-студентски изпит по Биология за всички специалности и факултети на МУ Варна 2006, 2007, 2010, 2012.  

Публикации

Член на

 • Зам. Председател на Българско Дружество по Генетика и Геномика на Човека  (Председател Чл.Кор.проф.д-р Др.Тончева) 
 • European Society of Human Genetics (ESHG) (Head of the Society Dr. Cristine Patch)  
 • Национално Дружество по Невро-мускулни Заболявания (Председател Проф. д-р И.Търнев) 
 • Национално Дружество по Хематология и Хемотрансфузия (Председател Доц. д-р Б.Спасов)