Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова д.м.

 

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1

Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: liudmila.angelova@mu-varna.bg, lyudmila_angelova@abv.bg
Телефон: 052/ 978 225

 

Биография

Родена на 23.11.1957 г. в гр. Плевен. Завършва английска гимназия и медицина във ВМИ Плевен през 1982 г. В периода 1982-1984 г. работи като педиатър в 1-ва Градска поликлиника, Плевен. Избрана за асистент,  старши и главен асистент (1984- 2002) и за хонорован доцент (2002) във ВМИ Плевен.

През 2003 година е избрана за редовен доцент в УС по медицинска генетика на МУ Варна и за началник на новосъздадена Лаборатория по медицинска и молекулярна генетика в Университетска болница „Св.Марина" Варна , където става Председател на работна група по изпълнение на две Национални програми на МЗ в областта на наследствените болести и на редките болести. От декември 2015 е Ръководител на единствената извън-столична Катедра по медицинска генетика у нас - в МУ Варна.​​

През 1994г. защитава дисертационен труд на тема „Генетико-диагностични проучвания при лица с умствено изоставане в училищна възраст" (научен ръководител доц.д-р Венета Георгиева, МА, София). Придобита специалност – Медицинска генетика (1989); професионална квалификация по Здравен Мениджмънт, МУ Варна (2013), следдипломна квалификация по Педагогика на висшето медицинско образование, МА София (2001).​

Специализира във Франкфурт на Майн, Германия, Институт по генетика на човека (ръководител Prof. Dr.med. U.Langenbecк), 1991; Principles of Molecular Biology програма TEMPUS (ръководители prof. S.Wattiaux-De Coninck и проф. Стоян Данев) 1994 и 1995;  9th Course of the European School of Medical Genetics, Genoa, Italy, 1996 (ръководители prof G.Romeo, Prof.V.A.McKusick, Prof. A.Bertolini); 3 Rencontres Multidisciplinarires sur la maladie de Fabry to European Accreditation Council for Continuing Medical Education 2008  - Paris, France (ръководител Prof.Dr Dominique Germain);  Children`s University Hospital Management in  Mucopolysaccharidosis, 2016,  Manchester, UK. Организатор е на on-line Remote Training Center за България на 29th Course of the European School of Medical Genetics, Bertinoro, Italy, 8-12 Мау 2016 (Рrof H.Brunner, G.Romeo, Prof.B.Wirth).   

Единствен преподавател с научно звание и научна степен по клиничната специалност "Медицинска генетика" в структурите на МУ Варна от 2005 г. и понастоящем за студенти от факултети по «Медицина», «Фармация», „Медицински колеж" и филиали в Сливен, Шумен и В.Търново. Ментор по Стипендиантска Програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход  от 2010 до 2016 година.

Рецензент на проекти във Фонд Научни изследвания към МОН, член на Експертна комисия и рецензент по Фонд „Наука" на МУ Варна и МУ Пловдив, член на Програмен съвет на Факултет по фармакология МУ Варна,  член на Държавна изпитна комисия за присъждане на специалност „Медицинска генетика" , рецензент в Научно жури за признаване на ОНС „доктор“, за академично развитие  за професор, доцент, гл. асистент в МУ Варна, МУ София, МУ Плевен; Председател на Комисия за провеждане на конкурсен изпит по биология за всички специалности и факултети на МУ Варна в продължение на 4 години. Член на Работна група за изготвяне на Проект за Национална програма за профилактика на наследствените болести Национална програма по редки болести;  член на Работна група за изработване на Национален стандарт „Медицинска генетика".

Ръководство на докторанти  -  7, от които 2 успешно защитили ( д-р Трифон Червенков и д-р Мари Хачмериян);  на специализанти – 6 по Медицинска генетика и 28 модул за специализация по  педиатрия и 2 по биология. Участвала в изпълнението на 8 проекта на МУ Плевен и МУ Варна.

Публикации

Проф.д-р Ангелова е автор и съавтор на общо 229 научни труда ( 148 след  придобиване на АД „Доцент):

Дисертация за ОНС "Доктор" – 1 бр.
Книги, учебници и ръководства – 6 бр. (Геномна медицина, Редки генетични  болести, Практическо ръководство по пренатална диагностика, Генетика на диабета, Медико-генетична консултация при бременни).
Научни статии в пълен текст – 98 бр. (вкл. 10 в списания с IF)
Научни участия в резюме - 124 бр. (вкл. 16 в списания с IF)
Има над 200 цитирания в чужбина и 46 у нас;   импакт фактор –  82.665.

Научните й трудове са в изключително голям спектър на медицинската генетика: приложни изследвания от областта на клинична генетика на почти всички  клинични специалности, популационно-диагностични и скринингови проучвания, организационнонно – методични и тематични анализи. Основните й научни разработки са в областта на генетиката на интелектуалната непълноценност, неврогенетика, генетично консултиране цитогенетика.


Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Зам. Председател на Национално Дружество по Генетика на Човека (Председател Чл.Кор.проф.д-р Драга Тончева) (от 2012 г); член на Национално Дружество по Невро-мускулни Заболявания (Председател проф. д-р И. Търнев), член на Национално Дружество по Хематология и Хемотрансфузия (Председател проф. д-р М. Генева) и на Европейско Общество по Човешка Генетика (ESHG).​