Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Маргарита Стефанова Великова д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Физиология
Е-поща: margarita.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 072

 

Биография

 

Завършила медицина във ВМИ–Варна.  От 1991 г. е асистент в Катедрата по физиология на МУ–Варна. Придобита специалност по физиология през 1995 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Поведенчески отговори, предизвикани от вазоактивен интестинален пептид, въведен в хипокампа на плъхове с експериментален модел на депресия”.

Публикации

Има над 40 публикации, част от които в престижни международни издания (общ импакт-фактор над 10) и над 35 участия в национални и международни научни форуми. Съавтор в 2 ръководства за практически занятия по физиология. Основните научни разработки са в областта на регулацията на еритропоезата, ролята на невропептиди в поведенческата асиметрия, ролята на невромедиаторните системи в невробиологичните механизми при модел  на  депресия;

​Научни публикации​

Член на

БДФН, EUPS, БЛС.​