Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Мари Ара Хачмериян - Андреева д.б.

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: mari.hachmeryan@mu-varna.bg, mari.hachmeriyan@gmail.com
Телефон: 052/ 978 649

 

Биография

Родена е на 05.03.1986г. в гр. Варна. През 2011г. завършва висше образование Медицина в Медицински университет, Варна. От месец февруари 2012г. е избрана за асистент в УС по медицинска генетика (понастоящем Катедра) към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, а от 2018г. е назначена на длъжност главен асистент. През 2015г. придобива магистърска степен в областта на Молекулярната биология и биотехнологии в ПУ "Паисий Хилендарски", а през 2017г. защитава дисертационен труд на тема „Майчин биохимичен скриниг като метод за пренатална генетична профилактика”. Посещавала е тематични курсове (дисморфология, основи на медицинската генетика, онкогенетика, репродуктивна генетика) в Англия, Италия, Холандия, Турция, Полша. Придобита специалност по Медицинска генетика от 2017 г.

Публикации

​​Има 14 пълнотекстови публикации и над 30 участия в научни форуми, с 24 постера. Научните й интереси са в областта на молекулярно – генетичните методи за диагностика на редките генетични болести и често срещаните социално-значими болести с наследствено предразположение.

Научни публикации​​​

Отворен достъп


Член на

Член е на Българско Дружество по Генетика на Човека и на Европейското общество по човешка генетика (ESHG).