Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Мартин Константинов Бърнев д.м.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: martin.burnev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 605

 

Биография

​Роден на 03.01.1971 г. в гр. Варна, България. Основното си образование е завършил през 1984 г. в 7-мо ЕСПУ ,,Морис Торез”; средното си образование е завършил във II МГ „Д-р Петър Берон” през 1989 г. Същата година е приет в МУ–Варна и през 1995 г. завършва висшето си образование специалност медицина, степен магистър. От 01.09.1997 г. – 01.01.2000 г. е работил като лекар - ВМБ – Варна. През 02.2000 г. след конкурсен изпит е зачислен за специализация по специалност Ортопедия и травматология. През 04.2002 г. след изпит е назначен като асистент към МУ – Варна, УС по Спешна хирургия. През 2004 г. придобива специалност Ортопедия и травматология. От 2010 г. е гл. асистент към катедра по Ортопедия и травматология към МУ- Варна, МБАЛ ”Св. Анна”. През 05.2011 г. завършва здравен мениджмънт към МУ- Варна. От 2011 г. е зачислен за свободна докторантура към МУ-Варна на тема ,,Лечение на руптурите на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев”. През 2012 г. успешно защитава дисертационния си труд, с което придобива образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Ортопедия и травматология".


Публикации

Член на