Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Надежда Тодорова Стефанова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: nadejda.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 260

 

Биография

Д-р Надежда Тодорова Стефанова е родена на 10.12.1986 г. в град Павликени. Завършва средното си образование с отличие в СОУ „Бачо Киро“ град Павликени с профил природоматематически с интензивно изучаване на английски език. През 2011 г. завършва магистърска степен, специалност „Медицина“  в  Медицински университет  „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна с отличие. От 2011 г. работи като лекар и хонорован асистент в Kлиника по обща и клинична патология  и  Kатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология” към УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна. През февруари 2012 г след конкурс е зачислена като редовен асистент към Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет-Варна. През февруари 2018 г. успешно защитава дисертация на тема „Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином“ и придобива научно звание „доктор по медицина“. През декември 2018г. след успешно положен изпит придобива специалност „Обща и клинична патология“. От края на 2018 г. е избрана за главен асистент към Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна. Основните професионални интереси и специализации на д-р Стефанова са в областта на туморната патология, патология на гастроинтестинален тракт, хематопатология, молекулярна патология, видове клетъчна смърт. Курсов ръководител/координатор на 4-ти курс англоезично обучение.

Публикации

Член на

Български лекарски съюз

Българско дружество по патология

Европейско дружество по патология

Съюз на учените в България- клон Варна

Българска медицинска хомеопатична организация