Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Органи за управление

Проф.д-р Валентина Христова Маджова,д.м -Ръководител на Катедра и Ръководител на УС по ОМ

 Катедрен съвет – включва целия Академичен състав​ на катедрата​,  взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.

1)      Главни Административни Асистенти – Д-р Св. Христова – УНС по обща медицина и Д-р Д.Герова – УС по клинична лаборатория
2)     Отговорници по качество: Ас. Д-р Ж.Русева – обща медицина и Гл. Адм. Ас. Д-р Д.Герова – УС по клинична лаборатория
3)      Организатори по учебната дейност – Ас. Д-р Св. Христова – УС по обща медицина и Гл. Адм. Ас. Д-р Д. Герова – УС по клинична лаборатория​
4)       Гинка Георгиева Петрова – Организатор