Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Радослав Стоянов Радев дм

​​Проф. д-р Радослав Радев, дм, е роден на 12.VII.1953 г. в Бяла, област Русе. Завършва математическа гимназия в Русе през 1971 г. и Медицинския факултет на МА - София през 1979 г. Придобива специалност по хирургия през 1986 г. и по гръдна хирургия през 2001 г. Работи като ординатор в Хирургическо отделение на ОРБ-Толбухин от 1979 г. до 1981 г. и в хирургически кабинет към поликлиниката в Девня от 1981 г. до 1983 г. От 1983 г. работи в Клиниката по гръдна хирургия като асистент (до 1986 г.), ст. асистент (до 1989 г.), главен асистент (до 2004 г.). Oт 2004 г. e ръководител на Катедрата по хирургически болести на Медицинския университет-Варна. Специализира сърдечна хирургия в М А - София през 1984 г. Защитава дисертация за степен ”доктор” през 2000 г. на тема „Торакоскопия при диагностиката и лечението на заболявания в спешната и неотложна гръдна хирургия“, с научен ръководител доц. д-р Яко Кузманов, дм. Хабилитиран е като доцент през 2003 г.​ 

На 15 юли, 2013г. Академичният съвет на Медицински университет - Варна избра проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.  да заеме академичната длъжност „професор" по научна специалност „Гръдна хирургия". В хабилитационния си труд „Инвазивни методи в гръдната хирургия"  проф. Радев обобщава най-новите методики за инвазивна диагностика и стадиране в гръдната хирургия, уточнява показанията им, подробно описва техническото им приложение, както и възможните усложнения.

Публикации
Има над 90 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина.
Член на
Българското хирургично дружество, на Управителния съвет на РК на БЛС, Варна, на Съюза на учените в България, на Управителния съвет на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, на E.A.E.S. (Европейска асоциация по ендоскопска хирургия), на ESTS (Европейска асоциация по гръдна хирургия), на CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net) и на редакционната колегия на сп. “Сърце-бял дроб”.