Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Радина Стоянова Димитрова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: Radina.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р Радина Димитрова е родена през 1985г. в гр. Шумен. Завършва с отличие Природо-математическа гимназия през 2004г. и медицина в МУ-Варна през 2010г. До 2013г д-р Димитрова работи в Спешно отделение за възрастни на УМБАЛ „Св. Марина"-Варна,  а от 2014г. е част от екипа на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната. През 2016г. е назначена за асистент в МУ-Варна към Катедра „Вътрешни болести", УС по „Ендокринология". През 2018г д-р Димитрова придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. От 2018г. е докторант към Втора катедра по вътрешни болести, УС „Ендокринология",  МУ-Варна.  Д-р Димитрова е сертифицирана в методите на шийна ехография, тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза, паращитовидни лезии и шийни лимфни възли.

Публикации

Учебници

1. Съавтор в учебник по Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи под редакцията на Миглена Стамбулийска, Добрин Паскалев и Диана Димитрова.  Варна, 2018

Публикации

1. Димитрова, Р, Бояджиева М,  Христозов К. Лечение на хипотиреоидизъм. МедикАрт. Гастроентерология и ендокринология, 2015; 3, 39-40.

2. Бояджиева, М, Димитрова Р, Сидерова М, Христозов К. Тиреотоксична периодична парализа. Kлиничен случай и литературен обзор. МедикАрт. Гастроентерология и ендокринология, 2016; 4, 55-58.

3. Бояджиева, М, Димитрова Р, Хаджиева Е, Христозов К. Автоимунен диабет в зряла възраст – клиничен случай. MedPost, 2, 2016, № 19, 6-9.

4. Сидерова, М, Димитрова Р, Бояджиева М, Христозов К. Хипотиреоидизъм и кост. Ендокринология, (суплемент към) 3, 2017, 7-12.

5. Димитрова, Р, Бояджиева М, Христозов К, Сидерова М. Вторична остеопороза при тиреотоксикоза. Ендокринология, (суплемент към) 3, 2017, 13-17.

6. Димитрова, Р, Бояджиева, М, Христозов, К. Комбинирана терапия с GLP-1 рецепторен агонист и SGLT 2 инхибитор. Мединфо 9, 2017, 48-52.

7. Димитрова, Р, Бояджиева, М, Христозов, К. Влияние на GLP-1 рецепторните агонист върху костното здраве Мединфо 7, 2018, 42-45.    

8. Mаринова Е, Димитрова Р. Ендокринни нарушения при Таласемия майор. Варненски медицински форум, 2019; 8(1): 56-62 

9. Димитрова, Р, Христозов, К. Остеопороза – значимост на проблема. Мединфо (Юбилейно издание), 2020; 1:178-181.

10.Димитрова, Радина С., Бояджиева, Мила Б., Христозов, Кирил Х., Маринова, Елена С., Бочева, Яна Д. Кост и пикочна киселина – литературен обзор. Ендокринология, 2020; 25(1): 3-10.

11. Христозов, Кирил Х., Димитрова, Радина С., Сидерова, Мира В., Бояджиева, Мила Б., Енчев, Явор П., Енчева, Елица, П., Радев, Радослав, С., Иванова, Радина, С. Рядък клиничен случай на TSH – продуциращ аденом на хипофизата. Ендокринология, 2020: 25(1): 54-65.

12. Димитрова, Р. Кост и висцерална мастна тъкан – литературен обзор. Варненски медицински форум. 2020; 9(2): 68-77

13. Димитрова, Р. Кост и инсулинова резистентност – литературен обзор. Варненски медицински форум. 2020; 9(2): 78-88

14. Христозов, Кирил Х., Хосамелдин, Мажед, Иванова, Ива В., Димитрова, Радина С., Сидерова, Мира В., Бояджиева, Мила Б., Рефетов, Самуил. Зад маската" на тиреотоксикозата – две фамилии със синдром на Рефетов (синдром на резистентност към тиреоидните хормони). Ендокринология, 2020; 25(4): 227-243.

15. Димитрова, Р., Тодоров, Г. Артериална хипертония и костно здраве – литературен обзор. Варненски медицински форум. 2021; 10(1): 52-63

                    Постери с изнесени към тях доклади и публикувани резюмета

1.      Dimitrova R, Siderova M, Kiril Hristozov K, Radeva T, Kojuharov H. Correlation between thyroid function and psychological well-being. – ЕТА Abstract book, 2017; 108

2.      Димитрова Р, Сидерова М, Христозов К, Радева Т, Кожухаров Х. Връзка между тиреоидна функция и психично благополучие. 50-ти юбилеен национален конгрес по ендокринология „50 години Българско дружество по ендокринология", 8-11 Октомври 2015, Пловдив. Сборник резюмета, стр. 110-111

3.      Petrova S, Lukanov R, Panteleimonova S, Gerasimova A, Nikolov D, Dimitrova R, Boiadjieva M, Hristozov K. Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) – A case report. XV international medical scientific conference for students and young doctors, Pleven, Bulgaria 2017

4.      Gerasimova A, Petrova S, Nikolova D, Nikolov D, Lukanov R, Dimitrova R, Boiadjieva M, Hristozov K. Thyrotoxic periodic paralisys – Case report. XV international medical scientific conference for students and young doctors, Pleven, Bulgaria 2017.

5.      Miladinova E, Gerasimova A, Petrova S, Dimitrova R, Hristozov K. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A (Sipple Syndrome) Suppl 1. Abstracts Of the Fifth Black Sea Symposium For Young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 6-9, 2017, Varna

6.      Petrova S, Harizanova E, Boikova P, Dimitrova R, Siderova M. Differential diagnosis-a crucial factor for the right treatment of the patient. A case report. Scripta Scientifica Vox Studentium 2, 2018; 104

7.      Encheva P, Sotirova E, Boyadzhieva M, Dimitrova R, Hristozov K. Recurrent Cushing's syndrome with no morphological substrate after transsphenoidal pituitary adenomectomy Vol 2 (2018): Suppl.1.Abstracts of the Sixth Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 12-15, 2018, Varna

8.      Buitrago Garcia T, Brüggemann G, Dimova M, Dimitrova R, Nenova K. Secondary adrenal insufficiency in a patient with Hashimoto thyroiditis and multiple comorbidities Vol 2 (2018): Suppl.1.Abstracts of the Sixth Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 12-15, 2018, Varna

Участия в национални конгреси и конференции с международно участие с публикувани резюмета

1.      Христозов K, Димитрова, Р. Кост и тиреотоксикоза. Национален симпозиум по Ендокринология – „Костни промени при различни заболявания, 20-22 октомври 2016, Пловдив, Сборник резюмета: 24-25.

2.      Димитрова, Р, Христозов K, Бочева Я, Сидерова М. Тиреотропин-рецепторни антитела – диагностично и прогностично значение. XI Национален конгрес по Ендокринология, 11-13 октомври 2018, Пловдив, Сборник резюмета: 38-39

3.      Димитрова, Р, Шишков С, Бояджиева М, Христозов K. Рядък случай на ендокринна хипертония . XI Национален конгрес по Ендокринология, 11-13 октомври 2018, Пловдив, Сборник резюмета: 137-138.

4.      Димитрова, Р, Христозов K. Резистентност към тиреоидните хормони. Тиреоидна и паратиреоидна дисфункция – между теорията и практиката; II научен симпозиум с международно участие 22-23 март 2019г, София, Сборник резюмета: 73; 78.

5.      Димитрова, Р, Христозов K. Диагностично значение на ехографията при подостър грануломатозен тиреоидит. ХХII конгрес по ултразвук в медицината на БАУМ на тема „Диагностичен и терапевтичен ултразвук" 12-15 септември 2019г; 27(2): 44

6.      Димитрова Р, Христозов К, Сидерова М, Бояджиева М, Енчев Я, Енчева Е, Радев Р, Иванова Р. Tиреотропином - диагностични и терапевтични затруднения – III-и специализиран научен симпозиум редки заболявания на щитовидната жлеза и калциево-фосфорната обмяна 19-20 юни 2020г (Credoweb)


Член на

1.      БДЕ (Българско Дружество по Ендокринология)

2.      Български лекарски съюз