Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Сиана Колева Щилионова д.м.


Катедра: Инфексциозни болести, паразитология е дерматовенерология
УС: Дерматовенерология
Е-поща: siana.shtilionova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 692 6412

 

Биография

Завършила е медицина във ВМИ - Варна през 1994 г. През 2001 придобива специалност по дерматология и венерология, а през 2006 г.   - образователна и научна степен "доктор по медицина" на дисертационна тема : "Псевдолимфоми на кожата – клинични, хистологични и имунохистохимични аспекти". От 1996 до 2001 г. - лекар ординатор в кабинет по кожни и венерически болести - ДКЦ IV - Варна. От 2001 г.  и понастоящем – лекар кожни и венерически болести в същото ДКЦ.От 2009 г. и поснастящем – гл. асистент в Катедра по дерматология и венерология, МУ - Варна. Научна и преподавателска дейност: води практически упражнения по дерматология на студенти по медицина, практически упражнения по дерматология на студенти по дентална медицина. Клинична дейност: диагностично-лечебна амбулаторна дейност. Научни интереси: псевдолимфоми на кожата, казуистика.


Публикации

Научни публикации

Автор и съавтор на 20 публикации в български и чужди списания, участие в една монография, 27 даклада, представени на различни форуми  /у нас и   в чужбина/, с отпечатъни  резюмета.

​Отворен достъп​


Член на

БЛС, СУБ, БДД