Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Соня Василева Галчева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: sonya.galcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 322

 

Биография

Д-р Соня Василева Галчева е родена на 03 юни 1980 год. През 2004 г. завършва медицина в МУ – Варна, с отличен успех. През 2005 г. печели конкурс за редовен докторант към Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика при МУ – Варна, а през 2010 г. успешно придобива научна степен „доктор“ със защитена дисертация на тема „Абдоминално затлъстяване в детско-юношеска възраст и свързаните с него метаболитни и възпалителни промени при деца в предпубертетна възраст”. От 2009 г. е асистент към Ф-т по фармация при МУ-Варна, а от началото на 2012 г. е асистент към Катедрата по Педиатрия.

До момента д-р Галчева е спечелила няколко научни награди: за млад учен на Европейското дружество за проучване на затлъстяването (2008 г.), за млад български учен в областта на храненето, диететиката и метаболитните заболявания (награда „Акад. Ташо Ташев”, 2009 г.), грант за участие в следдипломен семинар на тема „Мастна тъкан“ (Париж, 2009 г.), грант за участие в EFCC курс на тема „Възпаление” (Дубровник, 2011 г.), грант за участие в ежегодния конгрес на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE, 2012 г.). През 2007 г. тя печели Научна стипендия към ESPE (ESPE Research Fellowship) и провежда 6-месечна специализация под ръководството на Проф. Тауро Мария Нери, Парма, Италия, с усвояване на методиките на модерната молекулярна биология. Участва като изследовател в международни проекти – InForm, ToyBox (http://www.study-toybox.eu/) по 7РП на Европейската Комисия (2010-2014 г.).

Публикации

Научните й разработки са основно в областта на детското затлъстяване, метаболитен синдром и епидемиология. До момента има 4 публикации в списания с IF>2, над 15 публикации в рецензирани български научни списания, и 40 участия в международни и наши конгреси и научни форуми.

Научни публикации

Член на

БПА, БДЕ, ВАПЕД, БАСОРД, EASO, ESPE, Съюз на учените.