Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Проф. д-р Светла Василева Стайкова д.м.н.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: svetlastaykova@abv.bg / svetla.staykova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 358

 

Биография

През 1981г. завършва езикова гимназия гр.Бургас,а през 1987 г -  медицина в МУ – Варна. От 1991г. до 1995г. – Лекар – Хемодиализен център – Владиславово, Пета поликлиника   -    гр. Варна,а  от  1995г. – Гл. асистент – Клиника по нефрология и диализа, МБАЛ „Св.Марина" ЕАД , Варна. През 2015 година  Доцент  към   Клиника по диализа   - УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД  -гр.Варна,а през 2018 година-         Началник      клиника      по  Нефрология и диализа -      УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД и ръководител УС по нефрология, диализа и токсикология към втора катедра по Вътрешни Болести.

Придобити специалности: Вътрешни болести (1993. г); Нефрология (1995 г.).

През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема „Някои фактори, повлияващи имунната реактивност при болни с ХБН на периодична диализа и след бъбречна трансплантация".

2015 година  Доцент  към   Клиника по диализа   - УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД  -гр.Варна

През 2018 г. защитава втори дисертационен труд на тема „Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ на консервативно и диализно лечение".

2020г – Професор към Клиника по нефрология УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД  -гр.Варна

Професионални интереси: Уроинфекции, хронични  бъбречни заболявания,остри бъбречни увреждания. Екстракорпорално лечение -  перитонеална диализа - СAPD , хрониодиализа и  хемодиафилтрация.  Имунологични  нарушения, вирусни и инфекциозни   заболявания  при   болни  с  ХБЗ, съдов достъп при диализно болни, КМН-ХБЗ.Публикации

Има  над   90 публикации в български и чужди научни списания. Ежегодно участие в научни конференции, конгреси у нас и в чужбина, регионални фирменни събития по разнообразни  нефрологични теми -  кръгли маси.

Има издадени 2  монографии  ,  както и  съавтор на  монография „Съдова ехография" и  Учебник по Нефрология – под редакцията на проф. Паскалев .

През 2017-2018г.   са написани   2 ръководства  за студенти –  5 –ти курс  БЕО – „ Ръководство по нефрология и бъбречно заместващо лечение" и АЕО – "Practical handbook of nephrology and clinical cases on kidney disease".

Член на

Европейска асоциация по диализа и трансплантация; Американско дружество по нефрология; Международно дружество по нефрология; Балканска асоциация  по нефрология, трансплантация и изкуствени органи; Българско дружество по нефрология  - член на управителният съвет   на   Българското Нефрологично Дружество  и   на  Фондация „Бъбрек" – гр. Варна