Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Таня Кирилова Шивачева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Ревматология
Е-поща: tania.shivacheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 550

 

Биография

Родена на 24 март 1958 г. в гр. Варна. Завършила медицина в Медицински университет - София през 1982 г., асистент по ревматология към Катедрата по Вътрешни болести от 1989 г. Придобити специалности: Вътрешни болести през 1989 г.; Ревматология през 1997 г. Публикации в периодичен специализиран печат над 45. Участия в международни и национални конгреси и конференции над 50. През 2019 год. защитава дисертационен труд на тема: "Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства" и придобива научно звание " доктор по медицина". През м. септември 2020 год. заема  АД Доцент. От декември 2019 е ръководител на УС по ревматология към Първа Катедра по Вътрешни Болести. От м. ноември 2020 год.  е Началник на клиника по Ревматология към УМБАЛ „ Св. Марина". Разработва и въвежда в практиката регистър на болни от Ревматоиден артрит, които се лекуват с биологични медикаменти в амбулаторни условия. Квалификации в областта на ехографска диагностика на опорно-двигателния апарат.

Основните й научни интереси са в областта на: Реактивен артрит - етиопатогенеза и лечение; Ревматоиден артрит — лечение с НСПВС, синтетични и биологични болест-модифициращи медикаменти, активност и прогноза. Рецензент към национални и международни ревматологични списания


Публикации

​Публикации в периодичен специализиран печат над 45 Участия в конгреси и конференции над 40. Основни научни разработки в областта на: Реактивни артрити - етиопатогенеза и лечение; Ревматиден артрит – лечение с НСПВС, БПАРД и биологични средства

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Българско научно дружество по Ревматология; Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Български Лекарски Съюз. Член на експертния съвет на Българско научно дружество по Ревматология.