Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Татина Тодорова Тодорова д.б.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: tatina.todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Доц. Т. Тодорова е родена на 18.06.1980 година в гр. Ямбол. През 2004 г. завършва магистратура по Микробиология и микробиологичен контрол в Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2004 г. до 2007 г. е редовен докторант в екип по Микробиология на околната среда, Университет  „Луи Пастьор", Страсбург и в лаборатория по Приложна микробиология, СУ "Св. Климент Охридски". През 2007 г. придобива ОНС Доктор по Микробиология. От 2014 г. е асистент в Катедра Предклинични и клинични науки към МУ „ Проф. Д-р Параскев Стоянов"- гр. Варна, от декември 2015 г. е главен асистент, а от април 2017г.  е доцент към същата катедра. От април 2019 г. е назначена на длъжност доцент в Катедра Микробиология и вирусология.Основните научни интереси са в областта на молекулярната биология на микроорганизмите и епидемиологията на обществено-значимите инфекции.

Публикации

​​Автор е на над 60 научни публикации в международни и български реферирани списания.

Научни публикации​

Член на