Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: temenuga.zhekova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 538

 

Биография

 
Завършва медицина във Висшия Медицински институт, Варна през 1994 г. От 2003г. е асистент в Катедрата по микробиология и Вирусология. Придобива специалност по микробиология през 2005г. През 2009 г. защитава образователната и научна степен Доктор по специалността Микробиология с тема на дисертационния труд: Микробиологични и молекулярно – генетични изследвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни средства в клинични изолати Acinetobacter baumannii. От 2012 г.  е доцент  към катедрата по микробиология и вирусология.  


Публикации

Има над 40 пълнотекстови публикации в научни списания, 10 от които в чуждестранни списания с импакт фактор, както и над 30 участия в национални и международни конгреси. Основните научни разработки и интереси са в областта на антимикробната резистентност, консумацията на антибиотици и вътреболничните инфекции.
Научни публикации

Член на

Българска Асоциация на Микробиолозите, Съюза на Учените в България, Eвропейско общество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID).