Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева д.м.н.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: temenuga.zhekova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 615

 

Биография

Проф. д-р Т. Стоева е родена на 13.02.1969г. През 1988г. завършва Езикова Гимназия „Гео Милев" - гр. Добрич, а през 1994г. - медицина във ВМИ – Варна. Придобива специалност „Микробиология" през 2006г. През 2009г. придобива ОНС „Доктор"  по Научна Специалност „Микробиология". През 2018г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт към МУ-Варна. Има проведени специализации в Германия и Гърция.

В периода 1995-1998г. работи като участъков педиатър в гр. Русе и Детско Кърмаческо Отделение на Градска Болница, Варна. През 1993г. е назначена като лекар-микробиолог в Лаборатория по Микробиология на РЗИ-Варна, където работи до 2003г. През 2003 г. е назначена като асистент в Катедрата „Микробиология и вирусология" към Медицински университет - Варна и като лекар-клиничен микробиолог в лабораторията по Микробиология и Вирусология на УМБАЛ "Св. Марина". През 2012г. се хабилитира като доцент, а от 2018г. е професор. През 2023г. придобива научна степен „Доктор на науките“ след успешно защитен дисертационен труд на тема „Антибиотична резистентност на най-честите причинители на бактериемии и леталитет, свързан с тях“. От 2016г. и понастоящем проф. д-р Т. Стоева е ръководител на катедра „Микробиология и вирусология“. От 2014г. е  ръководител на лабораторията по Микробиология към УМБАЛ "Св. Марина", Варна и ръководител - направление „Медико-диагностични лаборатории".

Публикации

Проф. Т. Стоева има над 90 пълнотекстови публикации, над 50 участия в Национални и международни конгреси, както и участия в 11 Научни Университетски проекта към Фонд „Наука“ и два международни проекта, съвместни с Oxford University върху проблемите на антибиотичната резистентност и антибиотична консумация. Научните й интереси са в областта на резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинично значими бактериални видове, инфекции в имунокомпрометирани пациенти и вътреболнични инфекции. Ръководител е на шестима докторанти, четирима, от които успешно защитили и научен консултант на един успешно защитил докторант.


Научни публикации

Член на

Проф. Стоева е член на Българската Асоциация на микробиолозите и Европейското общество по клинична микробиология и инфекциозни болести.

От 2019г. е член на Експертния съвет по медицинска специалност „Микробиология“ към Министерството на Здравеопазването.