Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Тихомир Венелинов Дренски д.м.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Tihomir.Drenski@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Тихомир Венелинов Дренски, д.м. е роден на 14.09.1981 г. в гр. Варна. Медицинското си образование завършва през 2006 г. в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна.

През 2009 г. започва работа като лекар-специализант във Втора клиника по нервни болести с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна.

Д-р Дренски има призната клинична специалност по „Нервни болести“ от 01.01.2015 г. Придобива допълнителни квалификации по Ултразвукова диагностика на нервната система през 2016 г. и Клинична електроенцефалография през 2017 г.

От 02.2017г  след конкурс е избран за редовен асистент към Катедра  „Нервни болести и невронауки" при Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. Д-р Дренски води упражнения на студентите от специалности „Медицина", „Дентална медицина", „Акушерки" и „Медицинска сестра“ към МУ-Варна.

От 2020 г. е Началник Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) към Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ "Св. Марина"- Варна. Д-р Дренски е част от мултидисциплинарен  екип за прилагане на ендоваскуларно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна.

През 2021г. защитава дисертационен труд на тема: „Продължително мултимодално мониториране на острия мозъчен инсулт при пациенти с потиснато съзнание" и придобива образователна и научна степен „Доктор".

Д-р Дренски има широки научно-практически интереси в областта на мозъчно-съдовите заболявания, интензивното лечение на неврологичните заболявания и възпалителни заболявания на нервната система. Поддържа високо ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършенства теоретичната и практическата си дейност в областта на неврологията.

Взема активно участие е международни, национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми.

Публикации

Има публикации посветени на съвременната диагностика, диференциална диагноза, лечение и прогноза при болни с неврологични заболявания.

Google Scholar

Researchgate

Член на

  • Български лекарски съюз
  • Българско дружество по неврология
  • Европейската академия по неврология (European Academy of Neurology (EAN))