Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Веселин Добрев Вълков д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Veselin.Valkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Роден 1968 г. Средно образование завършва 1986 г., а от 1989 г. следва медицина в МУ-Варна. През 2005 и 2011 г. придобива специалност „Вътрешни болести” и „Кардиология”, а 2012 г. и „Здравен мениджмънт”. От 1995 г. е лекар-ординатор в Клиниката по кардиология и ревматология, а от 2001 г. - във Втора клиника по интервенционална кардиология на МБАЛ „Св. Марина“. От 2013 г. ръководи дейността по ангиография, интервенционална кардиология и интервенционална неврология към Първа клиника по кардиология с ИКО на МБАЛ „Св. Марина“. Хоноруван асистент към КПВБ на МУ-Варна (от 2013). Докторант в самостоятелна форма на обучение към КПВБ по специалност „Кардиология“ (2016–2017). Придобива ОНС „доктор” след дисертация на тема „Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера” (2017).
Участва в редица обучителни курсове - едногодишно обучение в Клиниката по кардиология на университетска болница „Хасада“, Ерусалим (1997–1998), обучения в Университетска болница „Шарите” – Берлин, при проф. Карл Щангл и др. Доцент към КПВБ (от 2018).

Публикации

Член на