Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Виолета Михова Йотова д.м.,​ д.н.

​Заместник-ректор „Научна дейност“ ​

Ръководител Катедра "Педиатрия"


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: violeta.iotova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 577

 

Биография

Родена на 30.08.1963 г. във Варна. Завършила медицина във ВМИ - Варна, през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.), като от 2011 г. е Председател на Държавната Комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната; квалификация по здравен мениджмънт (2004 г.). През 2002 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор" на тема „Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши". През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на науките" на тема: "Общо и абдоминално затлъстяване – пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст". През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г. – като професор по педиатрия.

Секретар (от 2011 г.) на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE, а от 2016 г. – негов председател (https://www.eurospe.org/media/1579/about-the-clinical-fellowship-v2.pdf); член-основател на Инициативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED). От април 2010 г. е председател на секция „Медицина" към СУ – Варна, а от 2017 г. – председател на Управителния съвет на СУ-Варна. От 2018 г. проф. Йотова е зам.-директор на Научния институт към МУ – Варна. Тя е председател на Комисията по качество на Факултета по медицина и ръководител на Направление „Педиатрия" в УМБАЛ „Св. Марина". Проф. Йотова е канена за лектор на форуми по затлъстяване, растеж и диабет в Солун (2006 г.), Рим (2007 г.), Любляна (2009 г.), както и като гост-лектор в Детската болница във Филаделфия – САЩ (2010 г.), Тимишоара (2013 г.), Дар Ес Салаам, Танзания (2014 г.). Била е учител в Зимно училище по детска еднокринология (Унгария, 2005 г.) и домакин на същото през 2006 г. През 2008 г. е обучител в PETCA (Центъра за обучение по детска ендокринология в Африка) в Найроби, Кения – инициатива на ESPE и WDF за въвеждане на детска ендокринология в Африка. От 2013 г. до 2015 г. тя представя България в Педиатричния комитет към Европейската Медицинска Агенция. Проф. Йотова е главен изследовател за МУ-Варна на два големи европейски проекта – ToyBox (www.toybox-study.eu) и  Feel4Diabetes (www.feel4diabetes-study.eu), както и представител на България в акцията COST BM1303 A systematic elucidation of differences of sex development, DSD (http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1303). Д-р Йотова е печелила редица финасирани научни проекти, вкл.от Фонд „Научни изследвания". Към момента тя има 2 защитили и 6 редовни и свободни докторанти. Проф. Йотова е член на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия", „Наука Ендокринология" и „Известия на Съюза на учените Варна". Рецензира резюмета за ежегодните конгреси на ESPE (детска ендокринология), ISPAD (детско-юношески диабет) и EASO (затлъстяване), както и за J Pediatrics, Pediatric Diabetes, Int J Pediatr Obesity, Acta Paediatrica, Hong Kong Governmental Funds и др. Проф. Виолета Йотова е активен общественик и работи по много инициативи заедно с местни и пациентски структури (Говорно развитие на децата в детските ясли; „Аз успявам" - проект за борба с детското затлъстяване, проект за предоствратяване и лечение на адренални кризи, семинари за популяризиране на редките болести и др.). От 2015 г. проф.Йотова е ръководител на ЦИТАТ-Д (Център за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет към УМБАЛ „Света Марина") и гл. изследовател по SWEET проект, както и представител в международните регистри i-DSD и i-CAH.

От 2016 г. тя е директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести и съпредседател на Работната група по образование и обучение към Европейската ендокринна мрежа ENDO-ERN  (https://endo-ern.eu/).  


Публикации

Към септември 2021 г. проф. Йотова има 261 публикации и 268 участия в научни конгреси, вкл. 116 статии в пълен текст в списания с висок импакт фактор и резюмета в чуждестранни списания с IF. Нейният H-index е 31, а i10 index – 64, като има над 4000 цитирания в чуждата литература. Основните и научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждането с малки размери, а в последните години – в областта на превенция и лечение на детското затлъстяване и редките ендокринни болести, както и в приложни научни изследвания за снижаване на възрастта при доагнозата на отклонения в растежа (www.growinform.org; www.mgv.growinform.org) и подобряване на достъпа и качеството на лечение на тези деца (Partners4Growth). Тя е ръководител на множество научни грантове и домакин на Международен курс за следдипломна квалификация по детско-юношески диабет и редки болести, провеждащ се на всеки 2 години от 2011 г. (www.vapesbg.org).

Научни публикации

Отворен достъп​​


Член на

БПА, БДЕ, БАСОРД, ВАПЕД, БНСДЕ, СУБ, ISPAD, ESPE, IASO, EASO.