Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Явор Димитров Пейчев д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: yavor.peychev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 693

 

Биография

Д-р Явор Димитров Пейчев е роден на 23 юли 1961 в гр. Русе, България. Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев" – Русе през 1980 г. През 1988 г. завършва с отличие Медицински Университет – Варна с диплома за магистър – лекар. Започва работа, като участъков лекар в III-та поликлиника на Първостепенна Окръжна Болница – Русе през 1988 г. През 1990 г. е приет с конкурс за редовен асистент към катедрата Вътрешни болести, клиника по кардиология и ревматология на Медицински Университет – Варна. Понастоящем е главен асистент към I-ва Катедра по Вътрешни болести, учебно-научен сектор по кардиология на Медицински Университет – Варна. През 1992 г. провежда специализация по проблема „Лечение на сърдечните аритмии" в III-та клиника по Вътрешни болести на Медицински Университет – Фрайбург, Германия. През 1993 г. провежда специализация по проблемите на кардиопулмоналната ресусцитация в Мичигански Щатски Университет, Мичиган, САЩ. През 1994 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 1997 г. – специалност по кардиология. От 2005 г. работи като кардиолог към клиниката по кардиохирургия на Университетска болница "Св. Марина" – Варна. От 2013 г. има призната професионална квалификация  „Ехокардиография – експертно ниво. Участвал е в пет международни, лонгитудинални, клинични проучвания: CONVINCE, HERO-2, TRIUMPH, ESTEEM и CORONA. През 2018 г. защитава дисертация на тема „ Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза" към катедрата по Вътрешни болести на Медицински Университет – Варна и придобива образователната и научна степен „Доктор" по научна специалност кардиология. Основните научни интереси на д-р Явор Пейчев са насочени към болестите на оперираното сърце, аортната стеноза, електрокардиологията, ритъмната патология и сърдечната недостатъчност. През 2019 г., на конгреса на American Heart Association – Scientific Sessions във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ, д-р Явор Пейчев представя научна работа върху проблемите на оперираното сърце и артериалната хипертония, за която е отличен с наградата „International Scholar" на името на Paul Dudley White, един от основателите на American Heart Association.

Публикации

Научни публикации​​

Отворен достъп

Д-р Явор Пейчев има над 55 публикации в международни и национални научни списания и над 45 участия в научни конгреси и конференции.


Член на

Д-р Явор Пейчев е член на различни научни и професионални организации: Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация „Сърце-Бял дроб" – Варна, България, European Society of Cardiology, American Heart Аssociation, International Society of  Electrocardiology.