Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по анатомия и клетъчна биология е най-голямата медико-биологична катедра на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, авторитетен център за учебна и научноизследователска дейност. До 1973 г. тя съществува като две отделни катедри - Катедра по анатомия и Катедра по хистология и ембриология. През 1973 г. те се обединяват в Катедра по анатомия и хистология, преименувана по-късно в Катедра по анатомия, хистология и ембриология. А с решение на Академичния съвет, считано от 3.07.2017 г., се нарича Катедра „Анатомия и клетъчна биология“. Новата организационна форма осигурява интегрирано изучаване на човешкото тяло на различните му равнища на организация с учебна, клинична и научноизследователска цел.

Катедрата по анатомия е основана през 1962 г. За неин пръв ръководител е избран доц. д-р Ванко Ванков. Още на този етап от организацията на учебния процес, наред с обзавеждането на учебни зали, лаборатории и кабинети, особено внимание се отделя на изграждането на учебна музейна сбирка от оригинални костно-ставни и корозионни препарати. Тя се допълва и обогатява с нови видове препарати и получава висока оценка от наши и чужди специалисти. През следващите години (1963-1972 г.) в преподаването по анатомия се въвежда нормалната рентгенова анатомия и започва интензивна научноизследователска дейност в областта на съдовата морфология.

Катедрата по хистология и ембриология е създадена също през 1962 г. Три години по-късно за ръководител е избран доц. д-р Емануил Чакъров, който повишава равнището на учебната работа и разгръща научноизследователската дейност. Организира се учебна зала с експозиция от цветни фотоси на хистологични препарати с обяснителни текстове. През 1972 г. ръководител на катедрата става доц. д-р Виктор Доков.

От 1973 г. до 1988 г. обединената Катедра по анатомия, хистология и ембриология се ръководи от проф. д-р Ванко Ванков. С голямо значение за по-нататъшното обезпечаване на високото ниво на научната работа е създаването и функционирането към катедрата на лаборатория по електронна микроскопия (1981 г.).

След пенсионирането на проф. д-р В. Ванков, катедрата се ръководи временно от доц. д-р Георги Маринов (1988-1990 г.). В периода 1990-1992 г. ръководител е доц. д-р Здравко Нанов. След него, до 2000 г., длъжността поема проф. д-р Спасимир Николов. През този период редица преподаватели участват в разработването на международни проекти и гостуват като лектори в чужди университети. Учебната, музейна и хистологична колекция на катедрата се обогатява с компютърни томограми и хистологични препарати.

От 2000 г. до 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Георги Маринов. Подобрена е материалната база на катедрата - построен е нов етаж, оборудвани са две нови зали - микроскопска и за виртуално обучение по анатомия "Леонардо да Винчи", поставени са монитори във II, III и IV учебна зала, които са свързани с централна система за прожекции.

За периода 2005-2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Йонко Йонков. Високото ниво на учебната работа по микроскопска анатомия се обезпечава от нови, добре подбрани висококачествени микроснимки, електронограми и схеми.

От началото на 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Минко Минков. През този период се организира още една мултифункционална учебна зала за провеждане на упражнения по макроскопска и микроскопска анатомия и на лекционни курсове.

Анатомичният музей, който е изграден с доброволния труд на преподавателите, разполага с богата и забележителна в международен мащаб колекция от костно-ставни препарати, корозионни препарати за строежа на органите, контрастно оцветени препарати от нервна система, влажни препарати от вътрешни органи, топографо-анатомични препарати, музей с рентгенограми, ксерограми и ангиограми, музейни колекции по компютърна томография и електронна микроскопия на клетките и тъканите. Повечето от тях са изработени от оригинални или съществено подобрени заимствани методики, за които на членовете на колектива са присъдени рационализации и са направени публикации у нас и в чужбина. Практическите занятия по цитология, обща хистология и обща ембриология са осигурени с изработени в катедрата пълни комплекти от хистологични препарати и електронограми, а на студентите се предоставят възможности за самостоятелна работа, което е предпоставка за издигане на учебната работа до равнището на научноизследователската. Катедрата разполага с достатъчно и добре поддържан материал за обучение по всички останали раздели на дисциплината. Лекционните курсове са онагледени с няколко хиляди диапозитива, над 300 картини и табла и са мултимедийно обезпечени.

Днес Катедрата по анатомия и клетъчна биология продължава да се развива и модернизира под ръководството на доц. д-р Стоян Павлов д.м.