Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение