Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Публикации 2011 г.

 1. Atanasova, M., I. Kotzev, M. Mirchev, L. Grudeva, M. Stamboliyska, A. Atanasova, I. Shalev, D. Gancheva, S. Balev, B. Manevska. Irritable bowel syndrome can mask coeliac disease. Arch. Balkan Med. Union, 46, 2011, № 4, Suppl. 1, 112-114.
 2. Atanassova A, Kotzev I. The level of C reactive protein in inflammatory bowel diseases (IBD ) patients. Archives of BMU, September 2011, vol 46, №4, suppl,. pp. 118-120.
 3. Galcheva SV, VM Iotova, YT Yotov, Bernasconi S, Street ME. Circulating proinflammatory peptides related to abdominal adiposity and cardiometabolic risk factors in healthy prepubertal children. Eur J Endocrinol 2011; 164: 553-558.
 4. Gancheva, D., M. Atanasova, I. Shalev, I. Kotzev, A. Kaprelian, A. Tzoukeva, B. Balev, E. Softova, D. Konstantinova. Hepatocellular carcinoma in Wilson's disease liver cirrhosis – a clinical case. Arch. Balkan Med. Union, 46, 2011, No 4, Suppl. 1, 115-117.
 5. Hristova Sv., S. Dimitrov, T. Shivacheva, V. Kadinov: Compliance to osteoporosis treatment – is the osteoporosis fracture a reason for a better treatment? Osteoporosis international 2011; 22: 279-280
 6. Ivanova L, Kotzev I, Radkova D, Atanassova M, Stoykova Z. Parenterally transmissible hepatitis viruses in clinically diagnosed cases of acute hepatitis and chronic liver diseases. Meditsinski Pregled/Medical Review 2011;42(2):24-31.
 7. Krastev Z., Jelev D., Ivanova A., Antonov K., Kosseva O., Kotzev I., Ivanova I., Balabanska R. Maintenance Peginterferon alfa-2a treatment reduces HBsAg level in genotype D, HBeAg-negative interferon responders. J Hepatol 2011; 54 (Suppl.1): 292
 8. Lissitchkov T, Matysiak M, Zavilska K, Łaguna P, Gercheva L, Antonov A, Cabrera N, Aznar JA, Woodward MK, Páez A. A clinical study assessing the pharmacokinetics, efficacy and safety of AlphaNine®, a high-purity factor IX concentrate, in patients with severe haemophilia B. Haemophilia [Internet]. 2011;17(4):590-6. Available from: www.scopus.com, impact factor 2,364
 9. Micheva I., H. Varbanov, L. Gercheva. Low percentage of peripheral blood dendritic cells in patients with multiple myeloma correlates negatively with interleukin-6 and beta-2-microglobuline levels. Hematologica, Vol 96 (s2), June 2011, p 1-678.
 10. Micheva I., H.Varbanov, L.Gercheva: Low percentage of peripheral blood dendritic cells in patients with multiple myeloma correlates negatively with interleukin-6 and beta-2-microglobulin levels. Haematologica 2011/s2;96:526, impact factor 6,416
 11. Micheva I., V. Gerov, R.Rachev, H. Varbanov, A. Zhelyazkova, N. Stavrev and L. Gercheva: Clinical characteristics and survival of MDS patients in Hematology clinic, University hospital Varna. Reassessment according to WHO, IPSS, WPSS' Leukemia Research, 2011:S36, impact factor 2,555
 12. Mirchev  M., I. Kotzev, P. Kahl, R. Buettner. Role of Microsatellite Instability and CpG Island Methylator Phenotype as Prognostic Factors in Patients with Colorectal Cancer. Gut 2011; 60 (Suppl 3) A308.
 13. Petkova D, Y Yotov, D Paskalev, Y Bocheva, S Andonova, N Usheva, N-terminal B-type natriuretic peptide (NT-probnp) in patients with obstructive sleep apnea syndrome, Scripta Scientifica Medica , 2011,43 (1), 7-10
 14. Petkova D., Y. Yotov, D. Paskalev, Y. Bocheva, S. Andonova, N. Usheva. N-terminal B-type natriuretic peptide (NT-ProBNP) in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Scripta Scientifica Medica 2011; 43(1): 7-10.
 15. Stratev V., M. Yordanova, J. Petev. Oxidative stress, obesity and chronic inflammation in smokers according to smoking duration and heaviness. Eur Respir J 2011; vol. 38:  Suppl. 55 P1099 197S.
 16. Ангелов А. Париетален фибропластичен ендокардит на Loeffler при хронична еозинофилна левкемия – клиничен случай. Сърце-бял дроб 2011, 17: 36-41.
 17. Ваня Костадинова. Пулмонална рехабилитация при пациенти с ХОББ. Торакална медицина, 2011, том III, брой 2, стр 18-24.
 18. Галчева С., В. Йотова, Й. Йотов, Е. Дянков. Намалената продължителност на съня при здрави предпубертетни деца асоциира с наличие на абдоминално затлъстяване. Социална медицина 2011, кн. 3: 15-18.
 19. Ганчева, Д., И. Коцев. Болест на Wilson – етиопатогенетични и патоморфологични аспекти. JCM, 4, 2011, № 3, 22-27.
 20. Димитров Св., Т. Шивачева, Вл. Кадинов: Нашият опит с адалимумаб при лечение на възпалителни ставни заболявания.  Ревматология; 2011; 4:.
 21. Йотов Й. Съвременни аспекти на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Medinfo 2011; 1: 5-10.
 22. Кишева А, Йотов Й, Ангелов А, Пенев А. Наслагваща терапия при предсърдно мъждене. Сърце-бял дроб 2011, 17 : 3-13.
 23. Кишева А, Йотов Й. Наслагваща терапия при предсърдно мъждене, Сърце-Бял дроб 2011; 17: 3-13
 24. Костадинова В,  Й Радков; Клинична и микробиологична характеристика на хоспитализирани болни с пневмонии придобити в обществото. Сърце-Бял дроб 2011; 17; 3-4: стр. 23-27
 25. Коцев И., Иванова И. Хепатит С е глобален здравен проблем. GP News, 2011; 5: 5-8.
 26. Кунчев О, Йотов Й, Кишева А, Мирчева Л, Ангелов А. Сравнение на ефективността и безопасността на фуроземид и торсемид в продължителна венозна инфузия за лечение на болни с тежка обострена сърдечна недостатъчност. Българска кардиология 2011; 17: 28-33.
 27. Мирчева Л, Йотов Й, Ангелов А. Акценти от европейските препоръки за превенция, диагноза и лечение на инфекциозен ендокардит (версия 2009). Българска кардиология 2011; 17: 11-15.
 28. Мирчева Л., Кишева А, Ангелов А, Кунчев О, Йотов Й. Инфекциозен ендокардит – европейски препоръки за поведение и нашият опит във Варна. Сп. Известия на Съюза на учените в България 2011; 2: 12-15.
 29. Негрева М, Пенев А. Биомаркери при пароксизмално предсърдно мъждене. Сърце - Бял дроб. 2011;17(1-2):3-10.
 30. Пейчев Я. Внезапна сърдечна смърт при оперирано сърце. В: Гочева Н, Балабански Т, ред. Внезапна сърдечна смърт. 1-во издание. София, България: Издателство Арбилис ООД; 2011:189-227.
 31. Стамболийска М. Секвенциална терапия – действителна алтернатива за лечение на инфекция с Хеликобактер пилори. GP News 2011;32(5):24-27.
 32. Стратев В., Й. Петев, М. Йорданова, С. Галчева, М. Пенева. Оксидативен стрес, затлъстяване и намаление на белодробната функция при пушачи без респираторни заболявания. Торакална медицина том III 2011 бр.2 стр.40-45.
 33. Тончева Д, Георгиева М, Мирчев М. Оценка на риск, базирана на индивидуална и/или фамилна анамнеза. В: Поведение при колоректален и анален карцином – клинично ръководство, основано на доказателствата. Национален експертен борд МОРЕ 2011: 171-175.