Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Публикации 2012 г.

 1. Andonova S., D Petkova, Y Bocheva: Intima-media thickness of the carotid artery in OSAS patients; Perspectives in Medicine Volume 1, Issues 1–12, September 2012, Pages 160–163
 2. Bogdanova S, S Dimitrov, S Hristova, T Shivacheva, V Kadinov: Impact of treatment with adalimumab on disease activity, work productivity and workday loss in patients with ankylosing spondylitis, Annals of the Rheumatic Diseases 71 (Suppl 3), 687-687
 3. Dukova D, Kotzev I. Diagnostics of Autoimmune Hepatitis. Bulgarian medicine 2012;II:4-12.
 4. Gancheva, D., I. Kotzev. Clinical peculiarities of Wilson's disease.  - Bulg. Med., 2, 2012, № 4, 13-18.
 5. Mirchev M, Kotzev I, Kahl P, Buettner R. Microsatellite Instability and CpG Island Methylator Phenotype as Prognostic Factors in Patients with Colorectal Cancer. Bulgarian Medicine 2012; 2: 4-10.
 6. Negreva M, Penev A. Effect of selective beta-blockade with bisoprolol in the treatment of recent-onset atrial fibrillation. Folia Med. 2012;54(2):27-31.
 7. Petzer AL, D Fong, T Lion, I Dyagil, Z Masliak, A Bogdanovic, L Griskevicius, S Lejniece, S Goranov, L Gercheva: High-dose imatinib induction followed by standard-dose maintenance in pre-treated chronic phase chronic myeloid leukemia patients – final analysis of a randomized, multicenter, phase III trial, Haematologicaq 2012, 97(10): 1562-1569
 8. Stamboliyska M, Gaziev Y, Kotzev I. The relationship between Helicobacter pylori infection and gastroesofageal reflux disease. Bulgarian Medicine 2012;2(3):12-17.
 9. Stamboliyska M, Kotzev I, Kolova P. Successful gastric cancer prevention. Scripta Scientifica Medica 2012;44(2):88-91.
 10. Ангелов А. Коронарен артериален калциев скор при оценката на сърдечносъдовия риск при безсимптомни лица. Българска кардиология 2012; 18: 5-11.
 11. Ангелов А., Й. Йотов. Компютъртомографска коронарна ангиография: какви са възможностите за редукция на радиационната доза? Списание „Известия на Съюза на учените" – Варна 2012; 17: 15-20.
 12. Бочева Я., Д. Петкова, Р. Шишков, Стероидни хормони и нарушения на съня и дишането;  Toракална медицина, том III, 2011, брой 3 ;18-25
 13. Ганчева Д., М. Стамболийска, И. Коцев. Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson след прекъсване на лечението с D-penicillamine – два клинични случая. -  Бълг. хепатогастроентерология, 2012, № 2, 59-63.
 14. Георгиев С.: Медикаментозно лечение при болни, подложени на перкутанни коронарни интервенции. Кардиология 2012; 1: 55-59.
 15. Димитрова В., М. Пенева, Й. Радков, Д. Петкова, А. Атанасова; Клинични случаи на белодробна туберкулоза резултат от лечение с TNF антагонисти; „Сърце бял дроб" 2012, брой1-2 , стр 30-37
 16. Димитрова В., М. Пенева, Й. Радков, Д. Петкова, А. Атанасова; Патоморфоза на белодробната туберкулоза - реален факт; „Сърце бял дроб" 2012 , брой 3-4 , под печат
 17. Йотов Й. Клинични прояви и прогноза на пролапс на митрална клапа при млади болни. Health.bg 2012, 8: 20-23.
 18. К. Христозов. Щитовидна жлеза и сърце. Ендокринология, 2012, 1: 26-40
 19. Кишева А, Йотов Й. Сърдечна фиброза и роля на Галектин-3 в диагностичната и прогностична оценка на сърдечно болните, Българска кардиология  2012, 18: 14-19
 20. Кишева А., Й. Йотов, А. Ангелов, Л. Мирчева, О. Кунчев, А. Пенев. Оценка на риска и антикоагулантно лечение при болни с неклапно предсърдно мъждене в болнични условия. Списание „Известия на Съюза на учените" – Варна 2012; 17: 21-24.
 21. Костадинова В, Й Радков, М Пенева. Диагностика, лечение и проследяване на саркоидоза – трудностите в ежедневната клинична практика. Торакална медицина, 2012, том IV, брой 4, страници 49-55.
 22. Костадинова В, Й Радков, М Пенева. Клиничен случай на кистична фиброза, диагностицирана в зряла възраст. Торакална медицина, 2012, том III, брой 4, страници 42-46.
 23. Костадинова В, Й Радков, М Пенева; Диагностика, лечение и проследяване на саркоидоза – трудностите в ежедневната клинична практика; Торакална медицина, 2012, том IV, брой 4, страници 49-55.
 24. Костадинова В, Й Радков, М Пенева; Клиничен случай на кистична фиброза, диагностицирана в зряла възраст; Торакална медицина, 2012, том III, брой 4, страници 42-46.
 25. Костадинова В, Й Радков; Приложение на биомаркери при пневмони придобити в обществото; Наука Пулмология 2012 брой 4 , стр. 24-29
 26. Коцев И., Иванова И. Хепатит В и бременност. MD, 2012; 7: 71-76.
 27. Коцев И.: Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести. Под редакцията на проф.д-р Жени Милева и доц.Гео Нешев, Мед.издателство Арсо 2012. Функционална диагностика на болестите на ГИТ –.
 28. Мирчева Л., А. Кишева, А. Ангелов, О. Кунчев, Й. Йотов. Особености в протичането на сърдечната недостатъчност при възрастни пациенти в болнични условия. Списание „Известия на Съюза на учените" – Варна 2012; 17: 25-28.
 29. Мичева И., В. Геров, Р. Рачев, Х. Върбанов, Н. Сраврев, Л. Герчева. Клинична характеристика и преживяемост на пациентите с миелодиспластичен синдром. Преоценка според WHO класификацията, IPSS, WPSS. Клинична и трансфузионна хематология, 1-2, 2012; 3-9.
 30. Мичева И.. Миелодиспластични синдроми-ново разбиране за патофизиология, оценка на риска и лечение. Клинична и трансфузионна хематология, 1-2, 2012; 3-9.
 31. Паскалев Д, Д Петкова: Професор д-р Стоян Киркович (1875-1960)- Класик на българската вътрешна медицина;  Homo sciens,ISSN 1213, 8884, бр.6,  2012, 4-5
 32. Паскалев Д., Д. Петкова. Слово за Паисий, In Spiro,2012,5(3),61-62
 33. Пенев А, Негрева М. Контрол на сърдечната честота или контрол на синусовия ритъм – съвременна стратегия за лечение на предсърдното мъждене. MEDINFO. 2012;12(1):36-37.
 34. Петкова Д., Й. Йотов, В. Димитрова, Б. Каназирев, Св. Георгиев; Идиопатична пулмонална хипертония - диагноза, клинична ефективност на таргетното лечение и проблеми. „Торакална медицина" бр.4/2012,стр.43-48
 35. Петкова Д.: Инхалаторни устройства и малки дихателни пътища: желания и реалност; In Spiro; № 1(17), 2012; 35-38
 36. Сидерова М, Христозов К. Нодозна гуша – диагностичен подход и лечение. MedInfo, 2012, №4: 30-33
 37. Славчева Св., М. Негрева, Й. Йотов, А. Пенев. Фибринолитичен ефект на хепарин: клиничен случай на интракавитарна тромбоза при дилатативна кардиомиопатия. Българска кардиология 2012, т.18 (3): 33-36.
 38. Стратев В., Й. Петев, С. Галчева, М. Пенева. Хронично възпаление и метаболитен синдром (МС) при пациенти с Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Торакaлна медицина 2012 том IV бр. 3, стр. 50-57.
 39. Шалев, И., M. Стамболийска, M. Атанасова, Д. Ганчева, В. Глинкова, И. Коцев, И. Красналиев. Клиничен случай с абдоминална саркоидоза. Бълг. Хепатогастроентерология,  2012, № 1, 84-87.
 40. Шишков Р., Д. Петкова, Й. Красналиев; Циркаден ритъм и нарушения на съня при пациенти с шизофрения, Toракална медицина , том IV, 2012, 65-74