Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Публикации 2015 г.

 1.   Dukova D, Ivanova I, Kotzev I. Primary biliary cirrhosis: Clinical characteristics and treatment response.  Falk Symposium 197 Autoimmune Diseases of the Liver. Lisbon, Portugal; May 8-9, 2015.
 2.  Gancheva, D., I. Kotzev. Peculiarities in the clinical manifestation and diagnostic approach in patients with Wilson disease.- Bulg. Med., 5, 2015, №3, 8-15.
 3.  Ivanova I., Kotzev I., Atanassova M., Gancheva D., Pavlov S., Krasnaliev I., Konstantinova D. Wilson's disease in association with anetoderma. Clin J Gastroenterol 2015; 8 (10): 52-56.
 4.  Negreva M, Georgiev S, Vitlianova K. Interleukin response in cardiovascular diseases: an overview. Scripta Scientifica Medica. 2015;47(2):9-13.
 5.  Negreva M, Prodanova K, Vitlianova K, Alexandrova A. Prognostic Capacity of Oxidative Biomarkers in Paroxysmal Atrial Fibrillation. IJBSAC. 2015;1(6):1-5.
 6.  Negreva M., K. Prodanova, S. Georgiev: Predictive Significance of Interleukin-6, Interleukin-8 and Tumor Necrosis Factor-Alpha in Paroxysmal Atrial Fibrillation. Sch. J. App. Med. Sci., 2015; 3(8D):3013-3019
 7.  Negreva M., S. Georgiev, A. Penev, M. Jordanova: Zinc and Paroxysmal Atrial Fibrillation. International Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2015; 3 (5): 4-8
 8.  Negreva M., S. Georgiev, A. Penev: Cytokine Interleukin-6 in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation. Int J Pharm and Med Res 2015; 3 (4): pp. 16-20.
 9.  Negreva M., S. Georgiev, K. Prodanova, K. Vitlianova, D. Arabadzhieva: Interleukin-4 and Paroxysmal Atrial Fibrillation. Merit Res J Med and Med Sci 2015; 3 (7): pp. 271-277.
 10. Negreva M., S. Georgiev, K. Vitlianova, D. Arabadzhieva: Interleukin 8: Changes in Paroxysmal Atrial Fibrillation. British J Med & Med Res 2015; 10 (8): pp. 1-7.
 11. Negreva M., S. Georgiev, K. Vitlianova, R. Georgieva: Selenium Status in Paroxysmal Atrial Fibrillation. Int J Med and Pharm 2015, 3 (1): pp. 17-26.
 12.  Negreva M., S. Georgiev, M. Jordanova: Plasma Magnesium Concentrations In Paroxismal Atrial Fibrilation. International Journal of Recent Scientific Research IJRSR 2015; 6 (10): 6680-6684
 13.  Negreva M., S. Georgiev: Electromechanical Abnormalities in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation. International Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2015; 3: 1-5
 14. Orlowski RZ, L Gercheva, C Williams, H Sutherland, T Robak, T as Masszi, Va Goranova-Marinova, MA Dimopoulos, JD Cavenagh, I Spicˇka, A Maiolino, et al. A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study of siltuximab (anti-IL-6 mAb) and bortezomib versusbortezomib alone in patients with relapsed or refractory multiple myeloma, American Journal of Hematology, Vol. 90, No. 1, January 2015: 42-49
 15.  Siderova Mira. Diagnosis and management of thyroid nodules coexisting with Hashimoto's thyroiditis: pearls and pitfalls. Chapter in Thyroid Nodules - risk factors, diagnosis and management, edited by Marsha Vasquez, 129–159, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2015
 16.  Skotnicki A, T Lissitchkov, V Mamonov, E Buevich, K Kuliczkowski,  S Goranov, J Kłoczko , A Klukowska, S Stankovic, L Gercheva, T Chernova, A Hellmann, A Dmoszy, K Zawilska, A Veldman, C Joch, W Seifert. Efficacy, safety and pharmacokinetic profiles of a plasma-derived VWF/FVIII concentrate (VONCENTO®) in subjects with haemophilia A (SWIFT-HA study). Thrombosis Research, 2015; 137;119-125
 17. Stamboliyska M, Dokova K, Angelova S, Koleva A, Bazitova M. The oral cavity-reservoir of infection with Helicobacter pylori. Scripta Scientifica Medica 2015;1:30-35.
 18.  Stamboliyska M, Kaludova V, Mirchev M, Kotzev I, Madjov R, Metodiev K. Role and Importance of Microbiology testing in the Diagnosis and Treatment of Helicobacter pylori Infection. J of IMAB. 2015 Oct-Dec;21(4):969-973.
 19.  Ангелов А. Несърдечни коморбидности и сърдечна недостатъчност. Издателство Арбилис, София 2015 (монография)
 20.  Ангелов А. Постинфарктни перикардити. стр.:153-161. В Нина Гочева и Елина Трендафилова "Усложнения на миокардния инфаркт". Издателство Арбилис, София 2015.
 21.  Ангелов А. Сърдечна недостатъчност и депресия - патофизиологични взаимоотношения, клинично и прогностично значение. Наука Кардиология 2015; 16: 115-121.
 22.  Атанасова А. „Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от XXI век (съвременни аспекти)". Варна, 2015.
 23. Атанасова А. Качество на живот при хроничните гастроентерологични и чернодробни заболявания. Сп. Мединфо,11/ 2015,32-37. 
 24. Богданова С., Вл. Кадинов: Клиничен случай на миопатия при тиреотоксикоза. Med Post, 2015, 12: 58-61.
 25. Ганчева, Д. „Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти".Медицински университет - Варна, ISBN 978-619-7137-53-8, Изд. къща СТЕНО, ISBN 978-954-449-812-2, Варна, 2015, 164 стр.
 26. Ганчева, Д. Ехографска диференциална диагноза на холестазата. МЕДИНФО, 2015, № 6, 56-60.
 27. Ганчева, Д., И. Коцев. Болест на Wilson – хистоморфологични аспекти.- Мед. преглед, 51, 2015, №2, 34-38.
 28.  Георгиева M, Колева Kр, Рашева Н, Костадинов П, Димитрова Е, Атанасова А. Пропусклив храносмилателен тракт. Сп. Мединфо,08/ 2015, 52-56.
 29. Герчева Л., И. Мичева, Вл. Геров,  А. Желязкова, Х. Върбанов, Р. Рачев,  Н. Ставрев. Клинични параметри при оценката на изхода от лечение на възрастни пациенти с остра лимфобластна левкемия. Клинична и трансфузионна хематология 2015. 1-2.
 30. Герчева Л., И. Мичева, Вл. Геров, А. Желязкова, Х. Върбанов, Р.Рачев, Н. Ставрев. КЛИНИЧНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ. Хематология, 2015, L1, №1-2:45-51
 31. Грудева Л, Коцев И. Проследяване на пациенти с  Глутенова ентеропатия-важен етап от комплексното лечение. Lekaribg.net,20.10.2015.
 32.  Грудева Л. Многото лица на Глутеновата ентеропатия. GP News, 2015; 10 (185).
 33.  Грудева Л. Наясно ли сме,че остеопорозата и глутеновата ентеропатия са свързани? GP News, 2015; 10(185).
 34.  Димитров Св., Вл. Кадинов: Window of opportunity и ядрено-магнитен резонанс – има ли връзка? Med Post, 2015, 12: 54-57.
 35.  Димитров Св., Вл. Кадинов: Сакроилиачни стави, серонегативни спондилартропатии и ядрено-магнитен резонанс. Med Post, 2015, 1: 63-67.
 36.  Димитрова Р, Бояджиева М, Христозов К. Лечение на хипотиреоидизъм. МедикАрт. 2015, 3:39-40
 37. Добрева Т, Д Петкова, В Стратев, В Димитрова: Нарушения на дишането по време на сън: синдром на резистентност на горните дихателни пътища. Medinfo 2015; 12: 8-12.
 38.  Добрева Т., Д. Петкова, В. Стратев, В. Димитрова: Нарушения на дишането по време на сън: Синдром на резистентност на горните дихателни пътища. Мединфо 2015; 12: 20-28.
 39.  Иванова И. „Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване: обзор и собствени данни".Медицински Университет – Варна, 2015. 172 стр. ISBN: 978-619-7137-39-2. Електронна книга с обновяване (от 02.2016) - http://press.mu-varna.bg/knigid/hcv_irinaivanova/
 40. Иванова И., Ганчева Д., Атанасова А., Банова С., Дукова Д., Стамболийска М., Шалев И., Мирчев М., Атанасова М., Коцев И. Роля на изследването на чернодробната плътност чрез пропагираща ултразвукова еластография при пациенти с хронични чернодробни заболявания – проспективен начален опит. Българска медицина 2015; 1: 16-23.
 41.  Кишева А.  Тройна антихипертензивна комбинация – ефективност и рационалност. Българска кардиология, 2015; 21 ( № 4)
 42.  Костадинова В., Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева: Екзацербации на ХОББ и С-реактивен протеин. Торакална медицина 2015; VII (4): 34-43.
 43. Мирчев М. „Наследствени неопластични синдроми в гастроентерологията".Медицински  университет - Варна, 2015 г. 139 стр.
 44.  Мирчев М., Коцев И., Иванова И. Особености на лигавицата на горния гастроинтестинален тракт при увеличителна ендоскопия, в комбинация със селективно-вълново изображение. Scripta Scientifica Medica, 2015; 1: 23-27.
 45. Митева Д, В Костадинова, Й Радков: Клинична характеристика и прогноза на хоспитализирани болни с пневмония, придобита в обществото и придружаваща хронична сърдечна недостатъчност. Наука пулмология 2015; 2: 6–10.
 46.   Митева Д, В Костадинова, Й Радков: Нови аспекти в стратификацията на риска при пациенти с пневмония, придобита в обществото. Наука пулмология 2015; 36 (3): 31–39.
 47.   Митева Д, Й Радков: Клинична характеристика и прогноза на пневмония придобита в обществото при пациенти с придружаващ захарен диабет. Торакална медицина 2015; VII (2): 54-62.
 48. Мичева И., М. Пламенова, В. Геров, П. Колова и Л. Герчева. СЪЧЕТАНИЕ НА ПЪРВИЧНА МИЕЛОФИБРОЗА, МАРГИНАЛНО-ЗОНОВ НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ И АМИЛОИДОЗА НА СЛЕЗКАТА – ДИАГНОСТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. Хематология, 2015, L1, №1-2:64-67
 49.  Мичева И., М. Пламенова, В. Геров, П. Колова, Л. Герчева. Съчетание на първична миелофиброза, маргинално-зонов нехочкинов лимфом и амилоидоза на слезката-диагностично предизвикателство. Клинична и трансфузионна хематология 2015. 1-2.
 50. Негрева М, Георгиев С, Пенев А, Йорданова М. Пароксизмално предсърдно мъждене и промени в плазмените концентрации на желязо. Варненски медицински форум. 2015;5(4):522-527.
 51. Негрева М, Георгиев С, Пенев А. Активност на ензима левцин аминопептидаза при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене. Варненски медицински форум. 2015;5(4):516-521.
 52. Пейчев Я, Георгиев С, Панайотов П, Мутафова Е, Панайотова Д, Цветков Тр, Монев С. Предоперативно перманентно предсърдно мъждене и късна преживяемост след хирургично първично аортно клапно протезиране при болни с изолирана хемодинамично значима калцификационна чиста аортна стеноза без исхемична болест на сърцето. Българска кардиология 2015;21(3):25-32.
 53. Пейчев Я, Георгиев С, Панайотов П, Мутафова Е, Панайотова Д, Цветков Тр, Монев С. Предоперативно перманентно предсърдно мъждене и ранна преживяемост след хирургично първично аортно клапно протезиране при болни с изолирана хемодинамично значима калцификационна чиста аортна стеноза без исхемична болест на сърцето. Наука кардиология 2015;16(4):159-168.
 54. Радков Й, В Костадинова: Хронична обструктивна белодробна болест; Medpost 2015; 2: 50–54.
 55. Сидерова М, Христозов К. Връзката между тиреоидита на Хашимото и тиреоидния карцином – мит или реалност? Ендокринология, 2015, XΧ, 4: 189-196
 56. Стамболийска М, Иванов К. Стомашен MALT лимфом – съвременен поглед. Медицински преглед 2015;51(4):12-18.
 57. Стамболийска М. "Modern prevention of gastric cancer". Медицински Университет – Варна, 2015. 160 стр. ISBN: 978-619-7137-50-7
 58. Стратев В., Д. Петкова, Т. Добрева, В. Димитрова. Нови възможности в лечението на пациенти с Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Medinfo 2015; 12: 8-12.