Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Кристиян Николаев Георгиев


Катедра: Нерни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Kristiyan.Georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 536

 

Биография

Д-р Кристиян Георгиев е роден през 1990г. Завършва Трета природоматематическа гимназия с профил биология с английски език през 2009г. и постъпва като студент по медицина в Медицински университет – Варна в периода 2009-2015г. След дипломирането си започва лекарската си практика като лекар-специализант в Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести болести към Втора неврологична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. От 15.01.2018г е зачислен за редовен докторант към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна с тема на дисертационния си труд „Остри мозъчно-съдови инциденти при онкологични пациенти – клинични аспекти и корелационни зависимости". От 03.2020г  след конкурс е избран за редовен асистент към Катедра  „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. Посещавал е обучителни курсове във водещи центрове в чужбина – Франция, Австрия, Чехия, както и множество онлайн и in-person обучения в България, участия като презентатор и лектор в България и чужбина.

Публикации

Основните му професионални и научни интереси са в областта  на: мозъчно-съдовите заболявания, лечението на острите неврологични заболявания, интензивното лечение на неврологичните заболявания, демиелинизиращите и възпалителни заболявания на нервната система.

Член на

1. Българския лекарски съюз (БЛС)

2. Българското дружество по неврология (БДН)

3. Европейската организация по инсулт (European Stroke Organization (ESO))

4. Световната организация по инсулт (World Stroke Organization (WSO))

5. АО Spine

6. ANGELS

7. Европейската академия по неврология (European Academy of Neurology (EAN))

8. Международното дружество по главоболие (International Headache Society (IHS)).