Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проф. д-р Маргарита Димовa Господинова-Близнакова дм


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:
Е-поща: margarita.bliznakova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978720 и 052/607085

 

Биография

Родена на 04.06.1962 г. в гр. Малко Търново, окр. Бургаски. Завършила гимназия през 1980г. със златен медал на МОН, а медицина във ВМИ-Варна през 1986 г. От 1991 г. е асистент в Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина (последователно старши и главен асистент от 2003 г.). Придобива специалност по инфекциозни болести през 1994 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години”. През 2011г. е избрана за доцент, а от 2018г. за професор по инфекциозни болести. От 2005 до 2012г.  е  началник на І отделение на Инфекциозна клиника – МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна, а от 2012г. и по настоящем е началник на  Първа клиника по Инфекциозни болести на УМБАЛ „Св. Марина“. В периода 2012-2015г. е ръководител на Катедрата по Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина към Медицински университет-Варна, а от 2015г. досега – ръководител на Катедрата по Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология към Медицински университет-Варна.

Участвала е в разработването и реализирането на финансиран от фонд “Наука” на МУ проект „ Инфекции при лица на 60+“ и в разработването и реализирането на  „Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити“. Преминала е курс на обучение по абдоминална ехография и отоскопия. През 2014 година участва в първия международен семинар по антитероризъм, проведен в УМБАЛ ,, Св. Марина'' - Варна под опеката на израелския посланник у нас и израелския институт по антитероризъм, за което придобива и сертификат.

През 2017/2018г. завършва  курс по здравен мениджмънт. Включена е в Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по инфекциозни болести, участва в редакционната колегия на списание „Наука Инфектология и Паразитология“,  член е на Научни журита по инфекциозни болести. Професор д-р М.Господинова е републикански консултант по инфекциозни болести за Североизточна България от 2011г. От  2014г. е член на  Общинска епизоотична комисия, член на БДИБ, ЮБДИБ  и БЛС, член е на КК на СУБ-Варна. Проф. Господинова води лекциония курс по инфекциозни болести за студенти по медицина V курс; лекционен курс по инфекциозни болести за студенти по дентална медицина IV курс; лекционен курс по инфекциозни болести за студенти по УЗГ; лекционен курс по инфекциозни болести за медицински сестри и акушерки; лекционен курс по инфекциозни болести за студенти в Медицински Колеж-Варна.
От 2014 година ръководи основен курс за специализанти по инфекциозни болести. Тя е ръководител на обучението на специализанти и докторанти по инфекциозни болести.  Под нейно ръководство са защитили дисертации трима докторанти: д-р  Севда Милева, доц. Диана  Радкова, д-р Илиян Тодоров, а понастоящем ръководи докторантурите на още двама:  д-р Екатерина Вълкова и д-р Минас Козмидис.


 

Публикации

Автор и съавтор е в над 147 публикации в български и международни издания, в това число 3 монографии и 14 учебника. Участвала е в над 85 национални и международни научни форуми.

Основните ѝ научни разработки са в областта на инфекциозни болести при възрастни хора, емергентни инфекции, въздушно-капкови и невроинфекции, миксти форми на инфекциозните болести, чревни инфекции, вирусни хепатити и др.


Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Научни журита по инфекциозни болести.

От  2014г. е член на  Общинска епизоотична комисия, член на БДИБ, ЮБДИБ  и БЛС, член е на КК на СУБ-Варна.