Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Марина Иванова Дянкова


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:д.м.
Е-поща: Marina.Dyankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена е на 03.02.1985 г. в гр. Одеса, Украйна. Завършва Медицина с отличие в Одески държавен медицински университет през 2008г., гр. Одеса, Украйна. Специализира семейна медицина през 2008- 2010г.  в Одески държавен медицински университет. Придобива специалност по обща практика, семейна медицина през 2010г. Легализира в  България професионалната си квалификация лекар през 2013г. След успешното признаване на дипломата работи в  Медицински център " Клиника Нова" ЕООД, гр.Варна ( 2014- 2015г.). От 2015г. до момента работи като лекар в Клиниката по Нуклеарна Медицина и метаболитна терапия, МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. През 2018г. е зачислена като докторант под ръководството на проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, с тема „ 68Ga-PSMA ПЕТ/КТ при простатен карцином. Предимства и възможни диагностични грешки." През 2019г. придобива специалност по Нуклеарна медицина. През 01.2020г. заема длъжността асистент към катедра по Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение към Медицински Университет- гр. Варна. Взема активно участие в курсове за продължаващо обучение провеждани от IAEA и EANM в Латвия и България, както и годишни европейски конгреси EANM, ESОR, БАР и международен симпозиум WARMTH.

Владее руски, украински и английски език.


Публикации

Bochev P., Dyankova M. Pitfalls in FDG PET/CT due to hyperparathyroidism . 6th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Sofia, Bulgaria, Аpril  20-23, 2017. Targeting disease through science and technology, 2017; p. 38.

Ilieva P., Dyankova M., Bochev P. The role of PET/CT imaging in the differential diagnosis of thymic carcinoma: case report. XVI International medical scientific conference for young doctors. Pleven, Bulgaria, Oct  8-13, 2018; p.100.

Dyankova M., Dancheva Z., Stoeva. T., Chausheva S., Yordanova T., Chaushev B., Klisarova A. Diagnostic value of Ga-68 PSMA PET/CT in biochemical progression in prostate cancer patients after radical prostatectomy in the low range values of prostate specific membrane antigen (PSA). Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October  22- 30. EANM'2020.  Eur J Nucl Med Mol Imaging (2020) 47 (Suppl 1): p. 365.


Член на

WiN България -  Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България, българската асоциация на WiN Global"