Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.аc. д-​р Михаел Емилов Цалта – Младенов д.м.


Катедра: Катедра по нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Mihael.Tsalta@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-236

 

Биография

 

Гл. ас. д-р Михаел Емилов Цалта-Младенов е роден на 13.02.1991г. в гр. Варна. От 2010 година започва да следва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна, който завършва през 11.11.2016г.

От 12.12.2016г започва работа като лекар-ординатор във Втора клиника по нервни болести с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна.

На 15.01.2018г е зачислен за редовен докторант към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна с тема на дисертационния си труд „Качество на живот при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт– клинико-социални и невроизобразяващи проучвания“.

От 23.01.2018г е хоноруван асистент към катедра „Нервни болести и невронауки“ към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

От 01.06.2018г е зачислен за специализант по "Нервни болести".

На 08.09.2018г  след конкурс е избран за редовен асистент към Катедра  „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

На 26.04.2021г успешно защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор по медицина“ на тема „Качество на живот при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт– клинико-социални и невроизобразяващи проучвания".

От 01.06.2021 е административен асистент към Катедра  „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

От 24.11.2021 след конкурс е избран за главен асистент към Катедра „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

От  01.01.2023 придобита специалност „Нервни болести“. 

Посещавал е обучителни курсове във водещи центрове в чужбина – Швейцария, Унгария, Хърватия, Нидерландия, Испания и Германия.

Притежава сертификати за високоспециализирана дейност (ВСД) за: Евокирани потенциали (ЕП); 

Научна активност: Има публикувана монография на тема „Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика. Кога и Как?“ и над 23 пълнотекстови публикации в Български и чуждестранни списания; над 42 научни доклади на Български и чуждестранни научни форуми с публикувано резюме в научни списания. Научната активност показва личен Impact Factor (IF) над 71,35, както и над 36 цитирания. Ежегодно взима активно участие е национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми. 

Основните му професионални и научни интереси са в областта  на: мозъчно-съдовите заболявания, диференцираните методи на лечение при остър исхемичен инсулт,  двигателните нарушения, приложението на дълбока-мозъчната стимулация при двигателни нарушения, гръбначно-мозъчната стимулация при хронична болка, демиелинизиращите и възпалителни заболявания на нервната система. ​​


Публикации

1. ResearchGate ​

2. Google Scholar

3. Orchid ID

4. Web of Science​ 

5. Scopus ID-  57218909178

Член на

1. Българския лекарски съюз (БЛС) (2016-понастоящем)

2. Българското дружество по неврология (БДН) (2016-понастоящем)

3. Европейската организация по инсулт (European Stroke Organization (ESO)) (2018-понастоящем)

4. Световната организация по инсулт (World Stroke Organization (WSO))(2020-понастоящем)

5. Mеждународното дружеството по Паркинсонова болест и двигателни нарушения (International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS)) (2020-понастоящем)

6. Световното общество на гръбначния стълб (World Spinal Column Society (WSCS)) (2020-2021)

7. Европейската академия по неврология (European Academy of Neurology (EAN)) (2020-понастоящем)

8. Международното дружество по главоболие (International Headache Society (IHS)) (2020-понастоящем)