Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.аc. д-​р Михаел Емилов Цалта – Младенов д.м.


Катедра: Катедра по нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Mihael.Tsalta@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-236

 

Биография

Ас. д-р Михаел Емилов Цалта-Младенов е роден на 13.02.1991г. в гр. Варна. От 2010 година започва да следва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна, който завършва през 2016г.

От 12.12.2016г започва работа като лекар-ординатор във Втора клиника по нервни болести с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) и Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна.

От 15.01.2018г е зачислен за редовен докторант към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна с тема на дисертационния си труд „Качество на живот при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт– клинико-социални и невроизобразяващи проучвания".

От 23.01.2018г е хоноруван асистент към катедра „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна.

От 01.06.2018г е зачислен за специализант по "Нервни болести".

От 08.09.2018г  след конкурс е избран за редовен асистент към Катедра  „Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна.

През 2021г успешно защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор по медицина" на тема „Качество на живот при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт– клинико-социални и невроизобразяващи проучвания"

Посещавал е обучителни курсове във водещи центрове в чужбина – Швейцария, Унгария и Хърватия.


Публикации

Има публикувана монография на тема „Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика. Кога и Как?"; над 15 пълнотекстови публикации в Български и чуждестранни списания; над 15 научни доклади на Български и чуждестранни научни форуми с публикувано резюме в научни списания. Ежегодно взима активно участие в международни, национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми.

Основните му професионални и научни интереси са в областта  на: мозъчно-съдовите заболявания, двигателните нарушения, приложението на дълбока-мозъчна стимулация при двигателни нарушения, демиелинизиращите и възпалителни заболявания на нервната система.

ResearchGate

GoogleScholar

Orchid ID

Publons


Член на

Българския лекарски съюз (БЛС)

2. Българското дружество по неврология (БДН)

3. Европейската организация по инсулт (European Stroke Organization (ESO))

4. Световната организация по инсулт (World Stroke Organization (WSO))

5. Mеждународното дружеството по Паркинсонова болест и двигателни нарушения (International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS))

6. Световното общество на гръбначния стълб (World Spinal Column Society (WSCS))

7. Европейската академия по неврология (European Academy of Neurology (EAN))

8. Международното дружество по главоболие (International Headache Society (IHS)).