Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

Научните приоритети на катедрата отразяват тематиките на научните изследвания и по-значимите изследователски и образователно-приложни проекти, проведени под ръководството или с участието на членовете на академичния състав на катедрата. Основните приоритети на научно-изследователската дейност са в следните направления:

 • Ранна диагностика на социално-значими заболявания в общата практика
 • Превенция на ХБН
 • Затлъстяване и проблеми в детската възраст
 • Превенция на остеопорозата в общата практика
 • Евтаназия
 • Палиативни грижи при терминално болни
 • Семейно планиране
 • Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора
 • Обучение на ОПЛ по психично здраве: справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика
 • Превенция и контрол на HIV/СПИН - обучение на студенти, медицински сестри, акушерки и социални работници
 • Ранно диагностициране на НIV инфекцията – обучение на ОПЛ
 • Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите

Членовете на Катедрата по ОМ имат сериозна публикационна активност за краткия период от създаването й. В научната им дейност могат да се посочат над 150 публикации в списания и сборници и над 250 участия в национални и международни конгреси и конференции, участия в 7 български и 7 чуждестранни редакционни колегии.


 • УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОЕКТИ:

  • Проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" – Варна, „Програма за обучение на общопрактикуващи лекари по превенция и контрол на НІV/СПИН"
  • Проект „Ранно диагностициране на ХИВ инфекцията" – „Програма за обучение на медицински сестри и акушерки по превенция и контрол на ХІV/СПИН"
  • Проект BUL1R205/BUL1R303 „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България" – адаптация на обучителен пакет „Здраве и развитие на подрастващите" – София
  • WHO Orientation Programme on Adolescent Health for Healthcare Providers
  • Проект BUL1R205/BUL1R303 „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България", „Обучение за повишаване на квалификация на ОПЛ по проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора"
  • Проект BUL/012/06 „Обучение на общопрактикуващи лекари по психично здраве – справяне с депресията и тревожността в медицинската практика"
  • Проект по Национална Програма ФАР – „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите"
  • Проект „Cityregio ІІ", Научна конференция: „Състояние, проблеми и перспективи на здравеопазването в Община Варна" – Варна
  • Проект „Communication, communication skills and interactive work style". Nis University Program on CME, Pirot Health Center, Serbia
 • • Проект на МЗ, НЦЗПБ и МУ – Варна „Превенция и контрол на НІV/СПИН", Обучение на студенти по медицина, медицински сестри, акушерки и социални работници по проблемите на превенцията и контрола на НІV/СПИН
  • Проект на МЗ, НЦЗПБ и МУ – Варна: „Обучение на медицински специалисти по превенция на ХИВ/СПИН, употреба на психо-активни вещества и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве сред младите хора и рискови групи в община Варна"
  • Проект на Асоциацията на студентите-медици в България „Можем да помогнем на нашите връстници"
  • Проект на МЗ и МУ – Варна: Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Компонент 8 „Подобрение на качеството на живот на  хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа" 

  Лице за контакти:
  Д-р Светлана Христова
  Сл. Тел: 052/978417