Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Възникването на Катедрата по медицинска генетика в края на 2015 година с разширяване на академичния състав, стартиране на дейността на Центъра по  клетъчна терапия и транслационна медицина, на Сектора по молекулярна патология, всички разположени в непосредствен контакт, създават повишени възможности за многостранна научна дейност,  сътрудничество със световно известни университети от Европа и целия свят, предоставяне на възможност за обмен на студенти. Разултатите, изработени в лабораторията на Центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия ще се представят на престижни международни конференции и ще подлежат на патентоване и публикации в международни списания с висок импакт-фактор.

Оформят се няколко направления, които дават възможност за  публикации на екипа в наши и чужди списания и участия в международни конгреси:
В първия в Източна България Център по транслационна медицина и клетъчна терапия ще се разработват и въвеждат рутинни медицински практики използващи последните технологии на стволовите клетки и тъканно инженерство. Изследванията ще бъдат насочени предимно в областта на изолиране и култивиране на стволови клетки от различни източници и тяхното използване за лечението на някои медицински проблеми: (обработка, съхранение и лечение чрез хемопоетични стволови клетки; изолиране на автоложни лимбални стволови клетки за приложението при очни проблеми; възможността за изплзване на автоложни хрущялни и костни клетки за лечението на повредени или разрушени хрущяли или кости, разработване стратегии за лечение на скъсани или деградирали сухожилия).

Молекулярно-генетични изследвания при наследствени невродегенеративни заболявания; Подходи за генетична профилактика при бременни жени и репродуктивно обременени семейства; Генетико - диагностични проучвания  при  деца с  вродена и наследствената патология.

Молекулярно-генетични методи за диагностика в онкологията;  молекулярна фармакология. 

Членове на катедрата се активен участник в два национални проекта финансирани от Фонд „Научни изследвания” на МОН, един международен проект и две изследователски клинични проучвания по лекарстевени изпитания, чиито резултати се докладват  на различни научни форуми.