Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Таня Христова Добрева-Кунчева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:белодробни болести и алергология
Е-поща: Tanya.Dobreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 238

 

Биография

Родена на 23.04.1970г. в град Варна. През 1989г.завършва средно образование в Първа Езикова Гимназия Варна с преподаване на немски и английски език. , а през м декември 1995г. -  Медицински Университет Варна с отличие - специалност Медицина.  От 1996 г започва работа като лекар в Клиника по белодробни болести на УМБАЛ“ Св. Марина“- Варна.През  2015 г е избрана за хоноруван асистент, а от 22.02 2016 г за редовен асистент в Катедрата по Белодробни болести. През 2000 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през 2002г. -  Пневмология и фтизиатрия. През 2019 г. е зачислена като докторант в самостоятелна форма на обучение с тема на дисертационен труд: “Антропометрични характеристики: рисков и прогностичен фактор за дихателни нарушения по време на сън“, с научен ръководител доц.д-р Диана Петкова Господинова- Вълкова д.м. и консултант: Проф д-р Боян Добрев Балев д.м.. Научните и професионални интересите са насочени в областта на белодробните  и вътрешни болести, медицината на съня, неизвазивната вентилация.

Публикации

Има над 15 научни публикации и  множество участия с изнасяне на доклади и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми

Член на

Български лекарски съюз,

Българско дружество по белодробни болести,

Европейско респираторно общество