Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Учебно-преподавателската дейност обхваща лекции по съдова хирургия за студенти по медицина от V курс; семинарни занятия със стажант-лекари и демонстрация на учебни видеофилми - ежеседмично (общо над 300 ч. годишно); практически занятия със студенти по медицина от V курс; следдипломни специализации - дългосрочни (3 години) и краткосрочни (1 до 3 месеца) с колоквиуми; лекции пред студенти от медицинските колежи. Ежегодно Клиниката по съдова хирургия предлага следните курсове за специализация: дългосрочни (12 месеца) - по държавна поръчка и платени - по план, предварително изготвен в клиниката; тематични - по основни съдово-хирургични заболявания (остра и хронична артериална непроходимост, реконструктивна артериална хирургия, ултразвукови доплерови изследвания и др). Възможна е специализация по избрана от специализанта тема. Вече са проведени няколко и предстоят да станат системни лекционните курсове по избрани глави по съдова хирургия пред ОПЛ. Непрекъснатото медицинско обучение включва обсъждане на избрана и текуща ангио-хирургична информация по различни теми по време на лекарските колегиуми.

Сътрудниците от катедрата по сърдечно-съдова хирургия и ангиология са автори и съавтори на монографии, учебници и голям брой публикации и научни съобщения у нас и в чужбина.